Reclasificare

Documentația necesară obținerii unui loc subvenționat pe caz social

 

1. Studenții orfani de ambii părinți

a) Anexa 1 - cerere pentru loc subventionat pe caz social;

b) Anexa 2 - declarație de venit;

c) Copie BI/CI student;

d) Copii ale certificatelor de deces ale părinților.


2. Studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial

a) Anexa 1 - cerere pentru loc subvenționat pe caz social;

b) Anexa 2 - declarație de venit;

c) Copie BI/CI student;

d) Documente justificative privind situația în care se află:

                - Adeverința din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

                - Copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial.


3. Studenții care solicită reclasificarea pe caz medical

a) Anexa3 - Cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pentru motive medicale;

b) Copie BI/CI student;

c) Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de la Dispensarul Universității. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în Regulamentul privind acordarea burselor.

   


4. Studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie

a) Anexa 1 - cerere pentru loc subvenționat pe caz social;

b) Anexa 2 - declarație de venit;

             c) Copie BI/CI student;

             d) Copii ale certificatelor de naștere și ale BI/CI (dacă este cazul ) ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;

             e) Adeverințe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;

            f) Declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii;

            g) Talon privind cuantumul alocației de stat pentru copii;

            h) Copie de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;

         i) Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia;

              j) Documente justificative privind veniturile realizate de către studenți și membrii familiei acestora:

I) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale anului în curs;

II) adeverință de șomaj;

III) adeverință de venit net pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale anului în curs;

IV) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc;

V) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale).

             k) Declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul.

ĉ
Webmaster FJSC,
18 feb. 2016, 06:44
ĉ
Webmaster FJSC,
18 sept. 2013, 04:15
ĉ
Webmaster FJSC,
18 feb. 2016, 06:44