Examenul de licenta pentru absolventii proveniti din alte institutii

Se pot înscrie la examenul de licenţă absolvenții acelor instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu care au încheiat un protocol cu Universitatea din București, aprobat de Senatele universitare ale celor două instituții.

La cerere, absolvenții unui program de studii universitare de licență acreditat / autorizat provizoriu se pot înscrie la examenul de licență organizat de Universitatea din București, cu aprobarea Senatelor universitare ale celor două instituții.

Taxa de înscriere la examenul de licență este de 1000 lei.
Taxa se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă (inclusiv în provincie) în contul B.C.R., sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNC B0076010452620060, cod fiscal 4505502 al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării - Universitatea din București. Comisionul Băncii va fi suportat suplimentar de către depunători fără să afecteze nivelul taxei.
(Pe chitanță se vor specifica: numele, inițiala tatălui, prenumele, forma de învățământ, specializarea și denumirea taxei – înscriere la examenul de licență). 1. CERERE DE ÎNSCRIERE TIP;

 

 1. CERERE, ADRESATĂ UNIVERSITĂȚII DE UNDE PROVINE ABSOLVENTUL, pentru susținerea examenului de licență la Universitatea din București.

Cererea trebuie sa conțină acordul facultății și al universității absolvite.

 

 1. CERTIFICAT DE NAŞTERE, în original şi în copie simplă şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în original şi în copie simplă;

 

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT, în original şi în copie simplă;

 

 1. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ACCEPTAT DE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în original  – vezi Tabelul cu tipurile de certificate de competență lingvistică;

 

 1. 3 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune ¾, numai pe hârtie fotografică, scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

 

 1. ADRESĂ NOMINALĂ: eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular care va atesta, sub semnătura rectorului, decanului şi secretarului şef  că îşi asumă întreaga răspundere pentru exactitatea  şi legalitatea datelor înscrise în foaia matricolă (suplimentul la diplomă), precum şi baza legală privind acreditarea sau autorizarea de funcţionare provizorie pentru domeniul şi specializarea la care se înscrie. Prezentarea acestei adrese este obligatorie şi pentru absolvenţii care se înscriu personal la examenul de finalizare a studiilor;


 1. TABEL NOMINAL (colectiv) – întocmit de instituţia de învăţământ superior absolvită;


 1. FOAIA MATRICOLĂ  provizorie, urmând ca după promovarea examenului de finalizare a studiilor să prezinte Suplimentul la Diplomă sau Foaia Matricolă (pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2006);

 

 1. Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ (tradusă în limba română, în cazul studenților școlarizați în altă limbă decât limba română). Lucrarea de licență va avea, ca primă pagină, DECLARAȚIA PE ONOARE privind autenticitatea, legată în corpul lucrării;


 1. Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ (tradusă în limba română, în cazul studenților școlarizați în altă limbă decât limba română) pe suport electronic (CD), în format PDF;


 1. REFERATUL COORDONATORULUI lucrării de licență (în limba română, în cazul studenților școlarizați în altă limbă decât limba română).

 

Menţiuni:

1. Se pot înscrie la examenul de licenţă doar absolvenţii care depun la înscriere Lucrarea de licenţă şi Cererea de înscriere tip avizată de coordonator.

2. Absolvenţii care au promovat doar proba 1 (proba scrisă – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate), într-o sesiune anterioară, şi urmează să susţină proba 2 (susţinerea lucrării de licenţă) trebuie să completeze o CERERE TIP pentru recunoaşterea notei obţinute la prima probă.

3. Absolvenţii care doresc să repete o probă nepromovată sau ambele probe, nepromovate ale examenului de licenţă susţinut anterior trebuie să completeze o CERERE TIP, la care să ataşeze CHITANȚA DE PLATĂ a taxei - 175 de lei pentru fiecare probă.

       Taxa se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă (inclusiv în provincie) în contul B.C.R., sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNC B0076010452620060, cod fiscal 4505502 al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării - Universitatea din București.

 Comisionul Băncii va fi suportat suplimentar de către depunători fără să afecteze nivelul taxei.

 (Pe chitanță se vor specifica: numele, inițiala tatălui, prenumele, forma de învățământ, specializarea și denumirea taxei – repetarea examenului de licență).

 

Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

Fiecare dosar trebuie să aibă un opis cu actele cuprinse în dosar.

Facultatea trebuie să întocmească Procesul – Verbal de predare primire şi să se prezinte cu acesta  la preluarea dosarelor.


ĉ
Webmaster FJSC,
12 iun. 2017, 02:28
ĉ
Webmaster FJSC,
28 mai 2013, 16:12