Examenul de licență pentru absolvenții FJSC

  1. CERERE DE ÎNSCRIERE TIP; (actualizat 31.05.2018) 
  2. Diplomă de bacalaureat, în original şi 2 copii simple;

3. CERTIFICAT DE NAŞTERE, în original şi 2 copii simple şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în original şi 2 copii simple;

      4CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ACCEPTAT DE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în original (numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2006) – vezi Tabelul cu tipurile de certificate de competență lingvistică;

       5. 2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune ¾, numai pe hârtie fotografică, scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

 6. Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport de hârtie. Lucrarea va conține, ca primă pagină, DECLARAȚIA PE ONOARE privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;

Cel de-al doilea exemplar va fi înmânat coordonatorului lucrării;

        7. Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport electronic (CD), în format PDF;

        8. 
REFERATUL COORDONATORULUI
lucrării de licență;

        9. 
FIȘA DE LICHIDARE
conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

        10. Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.


Menţiuni:

1. Se pot înscrie la examenul de licenţă doar absolvenţii care depun la înscriere Lucrarea de licenţă şi Cererea de înscriere tip avizată de coordonator.

2. Absolvenţii care au promovat doar proba 1 (proba scrisă – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate), într-o sesiune anterioară, şi urmează să susţină proba 2 (susţinerea lucrării de licenţă) trebuie să completeze o CERERE TIP pentru recunoaşterea notei obţinute la prima probă.

3. Absolvenţii care doresc să repete o probă nepromovată sau ambele probe nepromovate ale examenului de licenţă susţinut anterior trebuie să completeze o CERERE TIP, la care să ataşeze CHITANȚA DE PLATĂ a taxei - 175 de lei pentru fiecare probă.

       Taxa se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă (inclusiv în provincie) în contul B.C.R., sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNC B0076010452620060, cod fiscal 4505502 al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării - Universitatea din București.

 Comisionul Băncii va fi suportat suplimentar de către depunători fără să afecteze nivelul taxei.

 (Pe chitanță se vor specifica: numele, inițiala tatălui, prenumele, forma de învățământ, specializarea și denumirea taxei – repetarea examenului de licență).

ĉ
Webmaster FJSC,
31 mai 2018, 01:53
ĉ
Webmaster FJSC,
28 mai 2018, 00:40
ĉ
Webmaster FJSC,
28 mai 2018, 00:40