Examenul de admitere la studii universitare de licență - 2016

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, vor aduce un singur dosar, dar vor plăti taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă, în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie ; 
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. B.I sau C.I  în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sumele se depun in contul Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502)
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați);
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget,  iar copia la cealaltă facultate.

Taxa de înscriere
150 lei pentru admiterea la o singură specializare
150 lei + 100 lei pentru admiterea la două specializări
150 lei + 100 lei + 100 lei pentru admiterea la trei specializări

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


ĉ
Webmaster FJSC,
6 iul. 2017, 05:40
ĉ
Webmaster FJSC,
18 feb. 2016, 06:28