Prima pagină‎ > ‎Regulamente‎ > ‎

Regulament şi procedură de acordare a Gradaţiei de merit personalului didactic de predare din FJSC (16.02.2015)

REGULAMENT şi PROCEDURĂ
de acordare a Gradaţiei de merit personalului didactic de predare din FJSC

(16.02.2015)SECŢIUNEA I-a

Regulament de acordare a gradaţiei de merit


Art. 1
Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din învăţămîntul superior poate beneficia de gradaţie de merit, acordată prin concurs în condiţiile stipulate de prevederile din Legea nr.1/2011(Legea Educației Naționale), Legea 284/2010 (Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; MO 877/28 decembrie 2010), Legea 63/2011 (Legea privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățămînt; MO, Partea I, nr. 323/10 mai 2011) și legea 283/2011 (Legea privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art.11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar).

ART 2.
Gradația de merit se acordă la 16% din numărul total al posturilor didactice de predare și didactice auxiliare existente la nivelul facultății și reprezintă 25% din salariul de încadrare a funcției didactice al persoanei îndreptățite.

ART. 3
Beneficiază de gradația de merit personalul didactic de predare cu performanțe deosebite în pregătirea studenților, în activitatea didactică și de cercetare științifică și în consolidarea instituțională așa cum sunt acestea dovedite de documentele universitare relevante: Fișa de concurs, CV-ul în format Europass și Memoriul de activitate alcătuit conform criteriilor din Secțiunea a III-a a prezentului regulament, Calificativul obținut în ultimii cinci ani (pe baza fișei de autoevaluare), Aprecierea sintetică a Departamentului.

ART 4.
Gradația de merit se acordă prin concurs pe o perioada de 5 ani calendaristici. Personalul didactic care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.


SECȚIUNEA a II-a

Organizarea și Calendarul concursului.
Dosarul de concurs

ART 5.
a) Conducerea facultății răspunde de organizarea concursului. Aceasta se referă la: anunțarea publică, în ședința de Consiliu și prin afișare la sediul facultății, a concursului, a termenului de depunere a dosarelor de concurs la secretara șefă a facultății (sau la persoana desemnată de aceasta) care le înregistrează după ce a verificat integralitatea dosarului (conform listei documentelor), la evaluarea de către Comisia care va fi numită după depunerea dosarelor de concurs, la anunțarea publică a rezultatelor și trimiterea acestora la Rectoratul UB.
b) Directorul de Departament realizează Aprecierea sintetică și o pune la dispoziția candidatului, la cererea acestuia.
c) Conducerea facultăţii numeşte o Comisie de concurs care analizează şi evaluează dosarele de concurs, transmite Consiliului facultăţii care validează lista candidaţilor clasați în ordinea punctajelor obţinute și face publice rezultatele concursului după expirarea perioadei de contestații.
d) Consiliul facultăţii transmite Rectoratului lista candidaţilor clasaţi, potrivit numărului de gradaţii de merit atribuite facultății de către Senat;
e) Senatul universitar analizează recomandările Comisiei de concurs a facultăţii şi hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit.
f) Rectorul emite decizia de acordare a gradaţiei de merit.

ART 6.

Dosarul de concurs conține următoarele documente:
- Fișa de concurs cu calificativele pe ultimii 5 ani (disponibilă la secretara șefă și pe site) ;
- CV-ul în format Europass (semnat în original pe fiecare pagină);
- Memoriul de activitate, pe ultimii cinci ani, alcătuit conform criteriilor din Secțiunea a III-a a prezentului regulament (semnat în original pe fiecare pagină);
- Aprecierea sintetică a Directorului Departamentului.


SECȚIUNEA a III-a

Procedura de acordare a gradaţiei de merit

ART. 7
Criterii obligatorii de intrare în concurs
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa:
- cadrele didactice cu sarcină de predare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, care au performanţe deosebite în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, în pregătirea studenţilor şi care sunt implicate activ în viaţa comunităţii academice la nivelul facultății și al universității.

Gradaţia de merit se poate acorda cadrelor didactice care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a) au titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscriși într-un program doctoral;
b) au îndeplinit integral atribuţiile incluse în Fişa postului pe care sunt titulare şi nu au primit sancţiuni disciplinare;
c) au obținut pentru fiecare an de referință calificativul „foarte bine”;

Criterii de apreciere a activității didactice
Se referă la activitatea din ultimii 5 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit. Candidatul completeaza Fișa de concurs, pe proprie raspundere, iar comisia verifică respectarea criteriilor. Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de către Comisia de concurs.
Comisia de concurs are dreptul de a verifica corectitudinea datelor furnizate în dosarul de concurs prin compararea cu ceea ce s-a declarat în fișele anuale de autoevaluare şi în alte documente justificative.

a) Elaborarea de materiale didactice:
1. elaborarea de îndrumare, culegeri de teste, suporturi de studiu pentru cursuri și seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse suporturi: 10 puncte (pentru fiecare item)

b) Cercetarea ştiinţifică:
1. monografii, cărţi, tratate originale (în prima ediție) publicate în edituri recunoscute, cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice: pe plan național – 25 puncte; pe plan internațional – 50 puncte (pentru fiecare item);
2. ediții revăzute și adăugite ale lucrărilor prevăzute la b) 1. – 10 puncte;
3. studii în volume colective publicate la edituri recunoscute: pe plan naţional (10 puncte) şi pe plan internaţional (15 puncte) (pentru fiecare item / se împarte la număr autori);
4. studii/articole publicate în reviste științifice (împărțit la număr autori):
a) indexate ISI - 20 pct.(pentru fiecare item);
b) indexate BDI - 10 pct.(pentru fiecare item);
c) neindexate - 5 pct.(pentru fiecare item);
5. coordonare de volume colective apărute la edituri recunoscute: pe plan național (10 puncte ) şi pe plan internațional (20 puncte) (pentru fiecare item / se împarte la număr coordonatori);
6. recenzii publicate în reviste recunoscute: pe plan național (5 puncte) şi pe plan internațional (7 puncte) (pentru fiecare item);
7. traduceri de volume de specialitate publicate în edituri recunoscute: 10 puncte (în cazul co-traducerii, se împarte la numărul de traducători);
8. elaborarea de rapoarte de cercetare:
a) 20 puncte – pentru raport final (pentru fiecare item);
b) 10 puncte raport intermediar anual de cercetare (pentru fiecare item);
c) 5 puncte raport semestrial de cercetare (pentru fiecare item);
9. comunicari prezentate la manifestări ştiinţifice recunoscute pe plan: internaţional (5 puncte), naţional (4 puncte) şi local (3 puncte) (pentru fiecare item);
10. lucrări publicate în bazele de date ale unor conferinţe: naţionale (în limba română – 7 puncte) şi internaţionale (cu referenţi şi comitet de program – 10 puncte) (pentru fiecare item / se împarte la numărul de autori);
11. activitatea de referent științific/ coordonare de colecție pentru volume publicate la edituri recunoscute: 5 puncte (pentru fiecare item);
12. premii acordate pentru lucrări prezentate şi publicate la diferite manifestări ştiinţifice: 5 puncte;
13. granturi academice câştigate prin competiţie, proiecte internaţionale/ granturi cu finanţare internaţională; proiecte naționale/granturi cu finanțare națională;
a) 30 puncte pentru director proiect internațional/grant internațional;
b) 10 puncte pentru membru în echipa de proiect internațional/grant internațional;
c) 20 puncte pentru director proiect național/grant național;
d) 7 puncte pentru membru în echipa de proiect național/grant național;

c) Recunoaşterea naţională şi internaţională:
1. a) profesor visiting (cf. CNATDCU) – invitat la o universitate de prestigiu din străinătate, mai mult de o lună: titular de curs finalizat prin evaluarea studenților – 25 puncte
b) profesor/cercetător invitat (guest) la universitatea de prestigiu din străinătate pentru cel puțin o lună – 15 puncte;
2. membru în academii de ştiinţă şi artă: 15 puncte;
3. membru în asociații de specialitate: pe plan național – 5 puncte şi pe plan internațional – 10 puncte (pentru fiecare item);
4. președinte al comisiei de doctorat – 3 puncte; referent în comisii de doctorat: 5 puncte ( x număr comisii doctorale );
5. membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute: pe plan național – 7 puncte şi pe plan internațional – 10 puncte (inclusiv reviste românești recunoscute internațional, BDI) (x numărul de ani);
6. expert în comitetele de lucru internaționale, naționale în specialitate (Comisia Europeană, EACEA, UNESCO etc.): 6 puncte (x numărul de ani);
7. membru în echipe de expertizare/ evaluare a cercetării ştiinţifice la nivel naţional (15 puncte) şi la nivel internațional (25 puncte) (x numărul de ani);
8. membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional la nivel naţional (15 puncte) și internațional (25 puncte) (x numărul de ani);
9. membru în comisii, consilii naţionale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.) (10 puncte) și internaționale (15 puncte) (x numărul de ani);
10. membru în comitete științifice ale unor manifestări: pe plan național (10 puncte); pe plan internațional (15 puncte) (pentru fiecare item);
11. membru în comisiile de organizare ale unor manifestări ştiinţifice: naţionale (10 puncte) şi internaţionale (15puncte);
12. management editorial al publicațiilor de tip academic (redactor-șef, redactor șef adjunct, director) și al asociațiilor de profil: 5 puncte (x numărul de ani);
13. mobilitate Erasmus: 5 puncte (x numărul de ani);
14. premii academice, distincții academice, ordine şi medalii: naţionale (10 puncte) şi internaționale (15 puncte) (x numărul de itemi).

d) Activitate cu studenţii în FJSC, UB:
1. evaluarea cadrelor didactice de către departament (capacitatea de comunicare, aprecierea cursului/seminarului/proiectului, aprecierea metodei de lucru, claritatea expunerii, conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti, etc.) va fi evidenţiată în Aprecierea sintetică;
2. organizare de seri culturale, dezbateri, mese rotunde, promovare in media: 10 puncte (pentru fiecare item);
3. organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiunea științifică a studenților: 10 puncte (pentru fiecare an de activitate);
4. coaching, supervizare proiecte individuale și de grup ale studenților: 10 puncte (pentru fiecare item)
5. premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau cultural-artistice în plan: internaţional (15 puncte), naţional (10 puncte) şi local (6 puncte).

e) activitate tangentă cu mediul academic și de cercetare desfășurată în structuri ale societății civile, ONG-uri, mediului de business: 5 puncte (pentru fiecare an de activitate)

f) Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea FJSC:
1. introducerea unor cursuri noi, avizate în Departament: 15 puncte (pentru fiecare item);
2. programe noi de studii autorizate/ acreditate: 25 puncte (pentru fiecare item);
3. coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, ID/IFR) : 15 puncte (pentru fiecare item, pe an);
4. înfiinţarea, amenajarea, întreținerea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de excelenţă (cercetare), a cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.: 20 puncte;
5. contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional (punctajul se înmulțește cu anii de implicare):
- orar zi: 10 puncte (x numărul de semestre) pentru orar Zi
- orar ID: 5 puncte (x numărul de semestre) pentru orar ID;
- membru în consiliu: 5 puncte (x numărul de ani)
- membru în Consiliul Departamentului: 3 puncte (x numărul de ani)
- membru în comisii de specialitate (comisii numite de către conducerea facultății, a UB etc.) : 3 puncte (x numărul de ani) (pentru fiecare item);
- membru în Senatul Universitatii: 5 puncte (x numărul de ani).
6. contribuții specifice la consolidarea instituțională:
- întreținerea și alimentarea new media ale FJSC: 15 puncte (x numărul de ani);
- realizarea documentației pentru remunerarea în sistem „plata cu ora”: 7 puncte (x numărul de semestre);
- comisia schimburilor Erasmus: 10 puncte (x numărul de ani pentru fiecare membru) (dacă nu este inclusă în Fișa postului)
- organizarea manifestărilor FJSC (Caravana, Tîrgul Educației, simulare admitere, Zilele porților deschise etc.): 10 puncte (pentru fiecare item)/participarea la aceste manifestări 5 puncte.

ART. 8
Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat. Contestaţiile se depun la secretara șefă al facultătii (sau la persoana delegată de aceasta) în termen de 2 zile lucrătoare de la data validării și anunțării rezultatelor de către Consiliul facultății şi se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a Decanului.
Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi contestata prin recurs depus la Rectoratul Universității din Bucuresti. Conducerea facultății trimite Rectoratului lista candidaților clasați pe numărul de gradații atribuit împreună cu hotărîrea Comisiei de soluționare a contestațiilor. Decizia Rectoratului este finală și poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

ART. 9
Regulamentul și procedura au fost aprobate în Şedinţa Consiliului Facultătii de Jurnalism și Știintele Comunicării din data de 16.03.2012.
Regulament amendat de catre Consiliul FJSC din 16.02.2015
Regulamentul intra in vigoare incepand cu data aprobarii in consiliu.
ĉ
Webmaster FJSC,
16 feb. 2016, 03:28