Médias, développement et société (IF)

L’UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
INSTITUT DE LA COMMUNICATION
et
L’UNIVERSITE DE BUCAREST
FACULTE DE JOURNALISME ET SCIENCES DE LA COMMUNICATION

annonce
 le double diplôme entre les masters

Communication, humanitaire et solidarité (Institut de Communication Lyon)
et
Médias, Développement, Société (FJSC)

Forte de l’expertise des deux masters - Communication, humanitaire et solidarité (ICOM) et Médias, Développement, Société (FJSC), cette formation vise la professionnalisation de la communication et du journalisme dans le domaine du développement durable et de la solidarité.

Le programme – intégralement en français- s’adresse en égale mesure aux journalistes et aux communicateurs de la région dans le but de pérenniser la formation dans ce domaine prioritaire des SIC, domaine qui n’a connu un développement significatif qu’après la période de transition. Le master propose une formation spécifique susceptible de favoriser l’intégration de la dimension sociale et solidaire dans les organisations en général et dans les ONG en particulier. Le programme ne vise pas uniquement la formation des journalistes compétents mais aussi la formation de managers de projet ou d’acteurs de dévelopement capables de concevoir et d’animer de projets et partenariats régionaux et de solidarité internationale.

Pour plus d'informations, consultez le document ci-joint.
Médias, développement et société (IF)

(Program masteral
în limba franceză sprijinit de AUF - Agence Universitaire de la Francophonie și BECO - Bureau Europe Centrale et Orientale)

Misiune/ Obiective:

În condiţiile dublei evoluţii (mondializare vs. accentuarea identităţilor culturale, etnice etc.), deschiderea spre universul francofoniei reprezintă un atu socio-economic şi simbolic deloc neglijabil. Identitatea francofonă depăşind nivelul lingvistic (cunoaşterea limbii franceze ca vehicul de comunicare) accentuează sensul simbolic şi civilizaţional. Orientarea profesională a acestui program este concepută din perspectiva unei duble exigenţe: asigurarea unei specializări care să permită diverse posibilităţi de inserţie profesională a absolvenţilor în context românesc (jurnalişti specializaţi în probleme de dezvoltare durabilă, jurnalism civic, etc.) şi european (Comisia europeană, Parlamentul european); Asigurarea unei pregătiri care să introducă pe piaţa muncii din România, a unui nivel înalt  de expertiză şi competenţă.

Program/ cursuri:
Comunicarea în organizaţii; Multiculturalism şi relaţii interetnice; Modernitate şi dezvoltare durabilă; Teorii moderne ale comunicării; Metode de cercetare în ştiinţele comunicării; Jurnalism şi dezvoltare durabilă; Managementul de proiect; Junalism civic; Gen şi mass media; Comunicare politică; Jurnalism specializat; Comunicare şi dezvoltare durabilă (ONG); Antropologia mass media; Noile trhnologii şi dezvoltarea durabilă; Analiza discursului; Industriile culturale; Comunicare, resuse umane şi lidership; Comunicare şi globalizare; Conceperea şi realizarea unei campanii de comunicare.
Programul se desfăşoară integral în limba franceză şi va avea ca public studenţi Erasmus şi studenţi români şi străini interesaţi de noile practici jurnalistice, noile tehnologii, dezvoltare durabilă şi comunicare interculturală apţi să se integreze în instituţii politice, de presă europene.

Admitere:

1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.

Candidata/candidatul  va prezenta o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul mass media, dezvoltării durabile,noilor tehnologii, schimbării sociale. Lucrarea (de maximum 10 000 de caractere fără spații) va fi redactată în limba franceză, corp 12, Times New Roman, la un rând  şi jumătate distanţă, format A4 şi va  respecta standardele academice de redactare şi  de citare.Pentru citări şi referințe bibliografice se recomandă utilizarea stilului APA. (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx)
Lucrarea se va depune odată cu dosarul de înscriere.
Lucrarea va cuprinde:
•    motivaţia alegerii temei   în raport cu importanţa acesteia pentru profesioniștii din media şi comunicare, pentru public, societate şi/sau cea/cel care elaborează lucrarea;
•    obiectivele cercetării;
•    corpusul de analiză  şi metoda/metodele de cercetare;
•    rezultatele aşteptate;
•    bibliografia.

Bibliografie orientativă recomandată:

Bougnoux, D. (2001) Introduction aux sciences de la communication, Paris, La Découverte
Coman, M. (2007). Introducere în sistemul mass-media (ediţia a III-a,  Iaşi: Polirom.
N.B. La biblioteca FJSC există o donaţie de carte a Agenţiei Universitare a Francofoniei destinată cu prioritate studenților masteratului francofon.

Criteriile de notare la proba scrisă au în vedere documentarea corectă a temei (cu citarea corectă a surselor); argumentarea alegerii temei propuse; alegerea unei metode de cercetare sau de realizare adecvate;organizarea logică a propunerii de proiect de cercetare sau proiect practic.


2. Proba orală: interviu.
Candidata/candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic .
Criteriile de notare la proba orală: competenţa lingvistică, prezentarea convingătoare a proiectului.

N.B. Examenul se desfăşoară integral în limba franceză.
Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba de cunoaștere a limbii străine, notată cu calificativ: admis/vs/respins.


Director program:
Lector univ. dr. Camelia CUȘNIR
cameliacusnir@yahoo.fr

www.facebook.com/masterfrancofonFJSCĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:21
ĉ
Webmaster FJSC,
12 mai 2015, 01:49