Media, Public Communication and Globalization

Media, Public Communication and Globalization
Media, comunicare publică şi globalizare (master nou în limba engleză)

Misiune/ Obiective:

Masterul oferă cursanților, în termenii competenţelor profesionale, posibilitatea de a dobândi cunoștiințe și de a-și forma abilități de lucru în diferite domenii precum noile tehnologii, advertising, comunicare vizuală, strategii de branding online, studii critice în media și publicitate în contextul unei lumi a comunicării globale.

Programul nostru de studii oferă un model integrator al comunicării publice în limba engleză pentru a permite cursanților încadrarea cu success pe o piață a muncii dinamică. Pentru acest scop, studenților li se va facilita practica în domeniul publicității, al noilor tehnologii, comunicării audio-video, pregătindu-i, astfel, pentru o lume profesionalizată aflată într-un accelerat process de digitalizare. În acest sens, propunem cele mai recente concepte, teorii, aplicații şi metode fundamentale ale ştiinţelor comunicării şi ale studiilor de media („Media Studies”), în contextul globalizării schimbului social de informaţii.

Masteranzii noştri vor avea ocazia să contribuie teoretic sau aplicat la dezvoltarea unor domenii sub-reprezentate în cercetare, precum studiile de performance, campanii globale de comunicare, studiul antropologic al consumatorilor, cultura televiziunii și lumea digitală etc.

Program/ cursuri:

Curicula programului conține atât discipline caracteristice ştiinţelor comunicării în general, cum ar fi Comunicarea eficientă, Etica şi integritate academică, Metodele de cercetare în ştiinţele comunicării, cât și cursuri care abordează specificul comunicării digitale în domeniul publicității. Câteva dintre acestea sunt: Strategie de branding în comunicarea online, Studii critice în media și publicitate, Perspective antropologice asupra comportamentului consumatorilor, Noile media și comunicarea politică, Comunicarea politică şi genul, Globalizarea şi campaniile de comunicare, Sociologia massmediei de divertisment, Introducere în comunicarea vizuală, Tehnici de copywriting etc.

Masterul anglofon „Media, Public Communication and Globalization” se adresează, în egală măsură, absolvenţilor studiilor de licență de la  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (orice specializare), studenţilor bursieri Erasmus, absolvenţilor facultăţilor cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, filologie, limbi străine, ştiinţe sociale, politice, administrative, teatru, religie, arte plastice etc), cu condiţia să aibă competențele necesare comunicării în limba engleză la nivel cel puțin mediu.


Admitere:

1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. 
Candidatul va prezenta o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul mass media, noilor tehnologii, comunicării televizuale, publicităţii. Lucrarea (de maximum       10 000 de caractere,  fără spații sau 1500 cuvinte) va fi redactată în limba engleză corp 12, Times New Roman, la un rând  şi jumătate distanţă, format A4 şi va respecta standardele academice de redactare şi de citare (Apa Style).
Lucrarea se va depune odată cu dosarul de înscriere.
Proiectul va cuprinde:
•    motivaţia alegerii temei;
•    importanţa temei pentru domeniu;
•    modalitatea (metoda) de cercetare sau de realizare şi corpusul; 
•    obiectivele şi rezultate preconizate;
•    bibliografia.
Evaluarea lucrării va avea în vedere documentarea corectă, explicitarea acestor subcapitole ale proiectului şi citarea corectă a surselor.

2. Proba orală: interviu.
Candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic . 
Criteriile de notare la proba orală: competenţa lingvistică, prezentarea  convingătoare a proiectului; răspunsuri pertinente la întrebările comisiei privind fezabilitatea şi utilitatea proiectului.
N.B. Examenul se desfăşoară integral în limba engleză.
Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba de cunoaștere a limbii străine, notată cu calificativ: admis/vs/respins.


Bibliografie orientativă

 • Belch & BelchAdvertising and Promotion, 2007, 7th edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, chapter 1. “Integrated Marketing Communication”, pp. 9-15; "The Promotional Mix: The Tools for IMC", pp. 15-24; chapter 2 "Marketing.
 • Boicu, Ruxandra (coord.) 2013, Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Ritzer, George, 2011,  Mcdonaldizarea societății (ediția a 2-a),  București, Ed. Comunicarea.ro. (cap 1, cap. 10).
 • Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall, 1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
 • Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page Publishers, London g Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;
 • White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.Cursuri (selecție)

 • Tehnici de copywriting digital  (Digital Copywriting techniques)
 • Strategii de branding și publicitate online [Branding strategies and digital advertising]
 • Studii critice în media și publicitate (Critical Media and Advertising  Studies)
 • Perspective antropologice asupra comportamentului consumatorilor [Anthropological perspectives on consumer’s behaviour ]
 • Globalizare vs. adaptare în campaniile de comunicare publicitară [Globalization vs. adaptation in communication campaigns]
 • Noile tehnologii în media globală şi în comunicare [Global Communication and NT]
 • Sociologia media de divertisment [Sociology of Entertainment Media]

Directori program:
Conf. univ. dr. Elena-Mădălina BUGA-MORARU
madalina.moraru@fjsc.ro
Lector univ. dr. Ionuț BUTOI
ionut.butoi@cooperativag.ro

ART direction posters: Mihai Lăcătușu

Promo_Master Media, Public Communication and GlobalizationThis MA Programme is organized and hosted by the Faculty of Journalism and Communication Studies of the University of Bucharest. It is endorsed by Government Decision no. 581/2013 on Accreditation of university master degree programs and on the number of students that can be enrolled in the academic year 2013-2014, published in Monitorul Oficial, Part I no. 500 of 08.08.2013.

Mission / Objectives:

The MA program provides the students the knowledge and professional skills in various fields such as new technologies, advertising, visual communication, online branding strategies, media studies, and media and advertising – in the context of global business communication.

Our program offers an integrated model of English language public communication in order to enable students to successfully tackle a dynamic labor market. Students will be oriented for internships in advertising, new technologies, audio-video communication, thus preparing them for a professional world undergoing an accelerated digitization process. In this respect, we propose the newest theories, applications, and methods of communication sciences and media studies in the context of globalization of social exchange of information.

The MA students have the opportunity to contribute theoretically or through practical applications to the development of skills and areas under-represented in research, such as performance studies, global communication campaigns, consumer anthropology, television culture and the digital world, etc.

Courses (Selection)

The curriculum contains both basic disciplines of communication, such as Effective Communication Issues, Qualitative Research in Communication, Critical Media and Advertising Studies, and courses addressing the specificity of digital communication in the field of advertising. Some of the latter are Branding strategies and digital advertising, Visual rhetoric. An introduction, Digital Copywriting Techniques, Anthropological perspectives on consumer’s behavior, Globalization vs. adaptation in communication campaigns, New media and (New) Political Communication, etc.

The English language Master program "Media, Public Communication and Globalization"  addresses graduates of the Faculty of Journalism and Communication Sciences, Erasmus scholarship students, graduates of sociological, humanistic or artistic faculties (communication, philology, foreign languages, social sciences, political sciences, administrative, theater, religion, fine arts, etc.), provided they have the necessary skills to communicate in English at least at a medium (B2) level.

Admission:

1. Written test: research project or applied project.

The candidate will submit a proposal for a research project or an applicative project in the field of mass media, new technologies, telecommunication, and advertising. The paper (up to 10,000 characters, 1500 words) will be written in English, Times New Roman 12, 1.5 line spaced, A4 format, and will meet academic writing and quoting standards (Apa Style).

The project will include:

• Motivation of the proposed subject;

• The relevance of the topic;

• Research design;

• Objectives and expected results;

• Bibliography.

The application file should be enclosed on submitting the paper.

The evaluation of the paper will take into account the correct documentation, the explanation of the subchapters of the project, and the correct quoting of the sources.


2. Oral examination: interview.

The candidate will explain the reasons for choosing the MA program and will present the committee the proposal of the practical or research project.

Criteria for oral examination: linguistic competence, convincing presentation of the project; responses to the committee's questions on the feasibility and usefulness of the project.

N.B. The exam is conducted fully in English.

Presentation at the oral / interview is preceded by the knowledge of the foreign language, marked with the qualifying: admitted / vs / rejected.

 

Selected references:

 • Belch & BelchAdvertising and Promotion, 2007, 7th edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, chapter 1. “Integrated Marketing Communication”, pp. 9-15; "The Promotional Mix: The Tools for IMC", pp. 15-24; chapter 2 "Marketing.
 • Boicu, Ruxandra (coord.) 2013, Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Ritzer, George, 2011,  Mcdonaldizarea societății (ediția a 2-a),  București, Ed. Comunicarea.ro. (cap 1, cap. 10).
 • Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall, 1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
 • Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page Publishers, London g Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;
 • White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.

 

Courses (selection)

 • Digital Copywriting Techniques
 • Branding Strategies and Digital Advertising
 • Critical Media and Advertising Studies
 • Anthropological Perspectives on Consumer’s Behavior
 • Globalization vs. Adaptation in Communication Campaigns
 • Global Communication and New Technologies
 • Sociology of Entertainment Media

Programme Directors:
Conf. univ. dr. Elena-Mădălina BUGA-MORARU
madalina.moraru@fjsc.ro
Lector univ. dr. Ionuț BUTOI
ionut.butoi@cooperativag.ro


ART direction posters: Mihai Lăcătușu
ą
Webmaster FJSC,
8 iul. 2019, 02:02
Ċ
Webmaster FJSC,
2 oct. 2019, 01:47