Media, Public Communication and Globalization

Media, Public Communication and Globalization (IF)
Media, comunicare publică şi globalizare (master nou în limba engleză)

Misiune/ Obiective:

În termenii competenţelor profesionale, masterul oferă cursanţilor posibilitatea de a înţelege, reflecta şi acţiona asupra unui model integrator al comunicării publice, atât direct, în arena publică, cât şi  prin intermediul noilor şi „vechilor” tehnologii de comunicare. În acest sens, propunem cele mai recente concepte, teorii, principii şi metode fundamentale ale ştiinţelor comunicării şi ale studiilor de media („Media Studies”), în contextul globalizării schimbului social de informaţii. Masteranzii noştri vor avea ocazia să contribuie teoretic sau aplicat la dezvoltarea unor domenii sub-reprezentate în cercetare, precum studiile de performance, antropologia fazelor de tranziţie, semiotica noilor medii de comunicare, comunicare globală etc.

Program/ cursuri:
Pe lângă disciplinele caracteristice ştiinţelor comunicării, în general, cum ar fi Comunicarea eficientă, Etica şi deontologia comunicării publice, Metodele de cercetare în ştiinţele comunicării, am inclus în curricula cursuri care abordează interdisciplinar Comunicarea politică în noile medii, Comunicarea politică şi genul, Globalizarea şi campaniile de comunicare, Interferenţa între imagine, sunet şi gest în comunicare, Asimetriile de putere la nivel global / local, Analiza critică a discursului mediatic, Documentarul în mediile noi şi in cele tradiţionale, Politicile de media în Europa Centrală şi de Est.
Masterul anglofon „Media, Public Communication and Globalization” se adresează, în egală măsură, absolvenţilor studiilor de licență sau master ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, studenţilor bursieri Erasmus, absolvenţilor Facultăţilor cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, limbă şi literatură, ştiinţe sociale, politice, administrative, teatru, religie, arte plastice etc), cu condiţia să aibă competențele necesare comunicării în limba engleză, cel puţin la nivel mediu.


Admitere:

1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.
Candidatul va prezenta o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul mass media, noilor tehnologii, comunicării televizuale, publicităţii. Lucrarea (de maximum 10 000 de caractere fără spații) va fi redactată în limba engleză corp 12, Times New Roman, la un rând  şi jumătate distanţă, format A4 şi va respecta standardele academice de redactare şi de citare.
Lucrarea se va depune odată cu dosarul de înscriere
Proiectul va cuprinde:
•    motivaţia alegerii temei;
•    importanţa temei pentru domeniu;
•    modalitatea (metoda) de cercetare sau de realizare şi corpusul;
•    obiectivele şi rezultate preconizate;
•    bibliografia.
Evaluarea lucrării va avea în vedere documentarea corectă, explicitarea acestor subcapitole ale proiectului şi citarea corectă a surselor.

Bibliografie orientativă

Boicu, Ruxandra (coord.) 2013, Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

2. Proba orală: interviu.
Candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic .
Criteriile de notare la proba orală: competenţa lingvistică, prezentarea  convingătoare a proiectului; răspunsuri pertinente la întrebările comisiei privind fezabilitatea şi utilitatea proiectului.
N.B. Examenul se desfăşoară integral în limba engleză.
Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba de cunoaștere a limbii străine, notată cu calificativ: admis/vs/respins.Director program:
Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOICU
ruxandra-ileana.boicu@fjsc.ro


Promo_Master Media, Public Communication and GlobalizationThis MA Programme is organized and hosted by the Faculty of Journalism and Communication Studies of the University of Bucharest. It is endorsed by Government Decision no. 581/2013 on Accreditation of university master degree programs and on the number of students that can be enrolled in the academic year 2013-2014, published in Monitorul Oficial, Part I no. 500 of 08.08.2013.

Tuition Capacity: 50 master students
Transferable Credits: 120
Duration: 2 years (4 semesters)
No. of hours per week: 15 (5:30 p.m – 8:30 p.m.)
The MPCG curricula courses are integrally taught in English by reputed professors of the Faculty of Journalism and Communication Studies, as well as from other prestigious faculties / universities in Romania and in other EU countries (visiting professors involved in the Erasmus Programme)
Admission fee: 150 RON (first option), 100 RON (second option), 50 RON (third option)

Mission / Objectives:
In terms of professional competences and skills, "Media, Public Communication and Globalization" (MPCG) offers students the opportunity to understand, reflect and act upon an integrative model of public communication, both on the public arena and through the new and "old" communication technologies. In this respect, our professors propose the latest concepts, theories, principles and fundamental methods of research in communication and media studies, in a globalized social exchange of information. Our master students will feel motivated to contribute to the development of theoretical and applied areas that have been under-represented in research, such as the performance studies, anthropology of transition stages, semiotics of new media, global communication, etc.

Courses (Selection):
Semiotics - Professor Dr. Daniela Frumușani
Performance and Creative Communication - Professor. Dr. Marian Popescu
Global Communication and NT - Associate Professor Dr. Georgeta Drulă
Web Documentary – Narrative Structures - Associate Professor Dr. Mirela Lazăr
Communication Ethics - Associate Professor Dr. Raluca Radu
Visual rhetoric. An introduction - Associate Professor Dr. Costin Popescu
Gender and Politics – Associate Professor Dr. Oana Băluță
Formats of the Televised Electoral Debate (A Contrastive Approach) - Associate Professor Dr. Ruxandra Boicu

Targeted Candidates:
 "Media, Public Communication and Globalization" MA Programme equally addresses  bachelor or master graduates of the Faculty of Journalism and Communication Studies, Erasmus students,  graduates of the faculties of sociological, humanistic or artistic studies (Communication, Language and Literature, social, political, administrative sciences / studies, theater, religion, arts, etc.) or graduates of other related studies, provided they have the necessary communication competences in English, at least at the intermediate level.

Admission:
1 . Eliminatory test: testing oral language proficiency in English.
2. The written research project / plan (approx. 12,000 characters) according to our master profile.
This Research Plan will include chapters devoted to "research objectives", "research corpus", "research methodology" and "bibliography" (the research data are optional and can be obtained and analyzed as a consequence of the assimilation of our master courses); this research project/ plan will be written in English and shall be submitted at registration.
N. B. Oral test in English:
The project presentation.


Programme Director:
Conf. Univ. Dr. Ruxandra Boicu
ruxandra-ileana.boicu@fjsc.roĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:22
ĉ
Webmaster FJSC,
1 aug. 2014, 12:50
ć
Webmaster FJSC,
20 mar. 2014, 02:56