Advertising and Digital Communication / Publicitate și Comunicare Digitală

Misiune/ Obiective:


Masterul oferă cursanților, în termenii competenţelor profesionale, posibilitatea de a dobândi cunoștințe și de a-și forma abilități de lucru în diferite domenii precum noile tehnologii, advertising, comunicare vizuală, strategii de branding online, studii critice în media și publicitate în contextul unei lumi a comunicării globale.

Programul nostru de studii oferă un model integrator al comunicării publice în limba engleză pentru a permite cursanților încadrarea cu succes pe o piață a muncii dinamică. Pentru acest scop, studenților li se va facilita practica în domeniul publicității, al noilor tehnologii, comunicării audio-video, pregătindu-i, astfel, pentru o lume profesionalizată aflată într-un accelerat process de digitalizare. În acest sens, propunem cele mai recente concepte, teorii, aplicații şi metode fundamentale ale ştiinţelor comunicării şi ale studiilor de media („Media Studies”), în contextul globalizării schimbului social de informaţii.

Masteranzii noştri vor avea ocazia să contribuie teoretic sau aplicat la dezvoltarea unor domenii sub-reprezentate în cercetare, precum studiile de performance, campanii globale de comunicare, studiul antropologic al consumatorilor, cultura televiziunii și lumea digitală etc.

Masterul anglofon „Advertising and Digital Communication” se adresează, în egală măsură, absolvenţilor studiilor de licență de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (orice specializare), studenţilor bursieri Erasmus, absolvenţilor facultăţilor cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, marketing, filologie, limbi străine, ştiinţe sociale, politice, administrative, teatru, arte plastice etc), cu condiţia să aibă competențele necesare comunicării în limba engleză la nivel cel puțin mediu.


Cursuri (selecție):

 • Strategii de branding și publicitate online [Branding strategies and digital advertising]
 • Studii critice în media și publicitate [Critical Media and Advertising Studies]
 • Marketing Digital [ Digital Marketing ]
 • Globalizare vs. adaptare în campaniile de comunicare publicitară [Globalization vs. adaptation in communication campaigns]
 • Comportamentul consumatorilor în mediul online [Consumer’s behaviour in online ]
 • Copywriting [Copywriting]
 • Strategii de comunicare în e-commerce [Communication strategies in e-commerce]


Admitere 2022


1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Lucrarea se va depune odată cu dosarul de înscriere.


Candidatul va prezenta o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul mass media, noilor tehnologii, comunicării televizuale, publicităţii. Lucrarea (de maximum 10 000 de caractere, fără spații sau 1500 cuvinte) va fi redactată în limba engleză corp 12, Times New Roman, la un rând şi jumătate distanţă, format A4 şi va respecta standardele academice de redactare şi de citare (APA Style).

Proiectul va cuprinde:
 • motivaţia alegerii temei;
 • importanţa temei pentru domeniu;
 • modalitatea (metoda) de cercetare sau de realizare şi corpusul;
 • obiectivele şi rezultate preconizate;
 • bibliografia.

Evaluarea lucrării va avea în vedere documentarea corectă, explicitarea acestor subcapitole ale proiectului şi citarea corectă a surselor. 
Propunerea de proiect va fi depusă împreună cu documentele de înscriere pe un link on line, afișat pe site-ul facultății și comunicat în perioada înscrierii.


2. Proba orală: interviu.


Candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic. Aceasta se va desfășura în limba engleză, pentru a dovedi cunoașterea limbii străine.

Pentru proba de competență lingvistică se acceptă echivalarea cu certificate de competență lingvistică emise de alte instituții. Cei care nu au vor avea certificat vor primi un scurt subiect de limba engleză notat cu admis /respins ce va fi rezolvat în 10 minute, înainte de susținerea proiectului. Atât evaluarea proiectului, cât și verificarea competențelor lingvistice vor avea loc în aceeași zi.  Bibliografie selectivă:
 1. Balaban, Delia și Szambolics, Julia (coord.), 2021, Social Media Influencerii și rolul lor publicitar, 2021, București, Tritonic.
 2. Belch, Michael & Belch, George, 2021, Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communication perspective, 2021, 12th edition, Boston, McGraw-Hill Irwin.
 3. Boicu, Ruxandra (coord.) 2013, Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
 4. Ritzer, George, 2011, Mcdonaldizarea societății (ediția a 2-a), București, Ed. Comunicarea.ro. (cap 1, cap. 10).
 5. Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall, 1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
 6. Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page Publishers, London g Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;
 7. White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.

Coordonatorul masterului: 
conf.univ.dr. Mădălina Moraru
madalina.moraru@fjsc.ro


...............................................................


This MA Programme is organized and hosted by the Faculty of Journalism and Communication Studies of the University of Bucharest. It is endorsed by Government Decision no. 581/2013 on Accreditation of university master degree programs. The new name of this MA Programme, Advertising and Digital Communication, was approved by the ARACIS Council on 29.10.2020 (https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/11/29.10.2020Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf).


Mission / Objectives:

The MA program provides the students the knowledge and professional skills in various fields such as new technologies, advertising, visual communication, online branding strategies, media studies, and media and advertising – in the context of global business communication.

Our program offers an integrated model of English language public communication in order to enable students to successfully tackle a dynamic labor market. Students will be oriented for internships in advertising, new technologies, audio-video communication, thus preparing them for a professional world undergoing an accelerated digitization process. In this respect, we propose the newest theories, applications, and methods of communication sciences and media studies in the context of globalization of social exchange of information.

The MA students have the opportunity to contribute theoretically or through practical applications to the development of skills and areas under-represented in research, such as performance studies, global communication campaigns, consumer anthropology, television culture and the digital world, etc.


Courses

The curriculum contains both basic disciplines of communication, such as Effective Communication Issues, Qualitative Research in Communication, Critical Media and Advertising Studies, and courses addressing the specificity of digital communication in the field of advertising. Some of the latter are Branding strategies and digital advertising, Visual rhetoric. An introduction, Digital Copywriting Techniques, Anthropological perspectives on consumer’s behavior, Globalization vs. adaptation in communication campaigns, New media and (New) Political Communication, etc.


The English language Master program "Advertising and Digital Communication"  addresses graduates of the Faculty of Journalism and Communication Sciences, Erasmus scholarship students, graduates of sociological, humanistic or artistic faculties (communication, marketing, philology, foreign languages, social sciences, political sciences, administrative, theater, fine arts, etc.), provided they have the necessary skills to communicate in English at least at a medium (B2) level.


Admission 2022


1. The project: 

This is a research or applied project on a theme/topic of master profile. The project will be submitted at the registration.

Candidates shall advance a proposal of a research or applied project in the following fields: advertising, mass media, new technologies, audio-video communication a.s.o. The paper (no longer than 10 000 characters, without spaces or 1500 words) shall be written in English according to the following editing rules: Times New Roman, 12, 1,5 space between lines, A4 format. The project must comply with the academic standards of editing and quotations (APA Style or Chicago Style).

The project must contain:
 • Reasons for the chosen topic;
 • Relevance of the topic for the master field;
 • Methodology of research and sample selection;
 • Envisaged objectives and results likely to be implemented afterwards;
 • References according to APA Style or Chicago Style.
Project assessment will take into consideration the literature review, the proposed methodology and solutions, and last, but not least, the right quotations of references.
 
The project proposal will be uploaded together with the personal documents on an link, which will be announced on the faculty site and communicated prior to enlisting.

2. The interview:

The candidate will state the main reasons for joining the master programme and will present the paper/ project in front of the exam commission. The interview will be conducted in English in order to prove the linguistic skills.

For the language communication skills will be accepted any type of language certificate, and those, who do not have such a document, will be subjected to a test before presenting the project. This test, graded admitted/rejected, will consist in a brief topic to be solved in 10 minutes. Both project presentation and the evaluation of language communication skills will take place on the same day.


References:
 1. Balaban, Delia și Szambolics, Julia (coord.), 2021, Social Media Influencerii și rolul lor publicitar, 2021, București, Tritonic.
 2. Belch, Michael & Belch, George, 2021, Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communication perspective, 2021, 12th edition, Boston, McGraw-Hill Irwin.
 3. Boicu, Ruxandra (coord.) 2013, Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
 4. Ritzer, George, 2011, Mcdonaldizarea societății (ediția a 2-a), București, Ed. Comunicarea.ro. (cap 1, cap. 10).
 5. Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall, 1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
 6. Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page Publishers, London g Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;
 7. White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.

 

Programme Director:

Associate Professor PhD. Mădălina Moraru
madalina.moraru@fjsc.ro
Ċ
Webmaster FJSC,
22 apr. 2021, 12:03
Ċ
Webdev FJSC,
31 ian. 2023, 06:28