Managementul Instituţiilor Media (IF)

Managementul Instituţiilor Media (IF)

Misiune/ Obiective:

Acest program funcţionează în Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării începând cu anul 1997, este primul program de masterat din FJSC si singurul din ţară de acest profil. A fost conceput şi elaborat ca răspuns la nevoile pieţei presei din România, dar şi ca proiecţie a evoluţiilor ulterioare. Programul de masterat este deschis absolvenţilor de învăţământ superior cu diplome în învăţământul jurnalistic, sociologic, economic, socio-psihologic sau în ştiinţe politice. Programul oferă competenţe în gestionarea resurselor întreprinderilor de presă, în distribuţie şi promovare, în jurisprudenţa mass-media, în comunicarea internă şi în comportamentul organizaţional.
Competenţele profesionale vizate pentru absolventii acestui program sunt: capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula; capacitatea de a discerne elementele constitutive ale analizei de management; capacitatea de a crea şi de a dezvolta strategii de management; capacitatea de a lucra  şi de a gestiona o echipă; iniţiativa şi spiritul antreprenorial.

Program/ cursuri:
Managementul general; Marketing online; Strategii de comunicare în organizaţia media; Management de proiect; Organizare redacţională şi strategii editoriale în presă; Marketing în mass-media; Managementul instituţiilor media; Discursul media; Producţie în televiziune; Gestiunea trusturilor; Studii de piaţă pentru lansarea unui produs media.


Admitere 2022

1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Se depune la înscriere.
Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul managementului în instituţiile mass-media sau în media online. Textul va cuprinde între 4-6 pagini, va fi redactat cu diacritice, corp 12, Times New Roman, la un rând distanţă, format A4 şi va conţine:

  • Motivaţia alegerii temei în raport cu importanţa acesteia pentru profesioniștii din media, pentru public și/ sau pentru societate;
  • Obiectivele cercetării şi întrebările de cercetare care conturează o ipoteză de lucru ;
  • Corpusul şi modalitatea de cercetare (metode, instrumente, inclusiv experimentul), dacă se propune un proiect de cercetare;
  • Rezultatele preconizate ;
  • Se va explica modul în care programul de masterat îl ajută pe candidat în realizarea proiectului de cercetare sau aplicativ propus și în dezvoltarea carierei lui în domeniu.

Se recomandă utilizarea stilului APA în citare şi în redactarea bibliografiei. http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
Criteriile de notare la proba scrisă: competenţa lingvistică, claritatea formulării temelor de analizat, acurateţea utilizării instrumentelor de cercetare, coerenţa textului, originalitatea demersului propus.

Bibliografie orientativă recomandată:

Coman, M. (2007). Introducere în sistemul mass-media (ediţia a III-a, cap. "Dimensiunea economică a sistemului mass media”). Iaşi: Polirom.
Roşca, L, & Surugiu, R. (2007). Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
Zelizer, B, (2007). Despre jurnalism la modul serios (pp. 61-85). Iaşi: Polirom.

2. Proba orală: 
interviu.
Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la programul de masterat ales şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic din domeniul managementului instituţiilor mass-media sau media online.
Criteriile de notare la proba orală: exprimarea logică, alegerea şi organizarea coerentă a argumentelor, competenţele lingvistice.