Comunicare și resurse umane

Comunicare și resurse umane
este noul titlu al masterului de Comunicare corporativă, cf. Hotărârii Consiliului ARACIS în ședința din 31.03.2016.

Prin această schimbare dorim să venim în sprijinul absolvenților acestui program în a-și evidenția mai clar pe piața muncii competențele dobândite. Prin structura sa, masterul formează specialiști de vârf pentru domeniul resurselor umane și al comunicării organizaționale. Ne propunem să formăm lideri capabili să conducă departamentele de resurse umane din organizații și să dobândească un profil profesional în care excelența și spiritul competitiv să le dicteze conduita și să le conducă pașii în carieră.
Abordarea domeniului se va realiza, în principal, din perspectiva eficientizării comunicării, ceea ce va aduce succesul profesional și va maximiza șansele de afirmare într-un domeniu cheie pentru orice organizație care privește spre viitor.

Programul de masterat propus este construit în jurul a cinci cuvinte-cheie: comunicare, resurse umane, management, devenire, autorealizare.

Misiune/ Obiective:
Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperă tematici din comunicare interpersonală şi organizaţională, cultură organizaţională, managementul resurselor umane, informatizarea comunicării în departamentul de resurse umane  etc. Tematica va trata caracteristicile comunicării organizaţionale şi responsabilităţile manageriale legate de dezvoltarea în organizaţie a resurselor umane, leadership-ul în organizaţie, negocierea conflictelor, managementul crizelor în organizatii, formarea resurselor umane, legislaţia din domeniu etc.

Comunicare corporativă_promo 1„Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor.” — Constantin Noica

Perspective în carieră:
Programul de masterat COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE se adresează atât specialiştilor din domeniul resurselor umane, cât şi oricărei persoane care se pregăteşte să-şi găsească un loc de muncă în domeniul resurselor umane şi care are nevoie de obţinerea unor mai bune competenţe de comunicare socială şi profesională, precum şi de o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate din câmpul respectiv.
Programul masteral îşi propune formarea unui set de competenţe generale și de specialitate menite să asigure o rapidă inserţie pe piaţa muncii în profesiile de consilier/consultant resurse umane, manager resurse umane, specialist în dezvoltare organizațională, specialist în recrutare, specialist în domeniul resurselor umane și de personal, formator în comunicare organizațională, etc.
Masteratul urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente din departamentul de resurse umane, dar şi să poată conduce o agenţie de consultanţă în resurse umane sau să lucreze într-o agenţie de recrutare de personal sau într-o echipă multidisciplinară de formatori în cadrul firmelor specializate sau în departamente ale marilor instituţii.

Cursuri:
Cultura organizaţională; Management general; Leadership şi managementul resurselor umane; Recrutarea şi selecţia personalului; Resurse umane si Internet; Dezvoltarea personalului din organizaţie; Principii ale comunicării eficiente; Psihosociologia schimbării în organizaţie; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Elemente de dreptul muncii; Managementul de proiect; Comunicarea internă în organizaţii; Managementul crizei în organizaţii; Proiect de cercetare în domeniul metodelor de cercetare în resurse umane; Proiect de cercetare în domeniul managementului resurselor umane.


Admitere 2021

Proba scrisă: propunere de proiect trimis pe un link.
Propunere de proiect de cercetare sau propunere practică din profilul programului masteral, conform ghidului de redactare pe pe site. Propunerea de proiect va fi depusă împreună cu documentele de înscriere pe un link ONLINE, comunicat în perioada anterioară înscrierii. Propunerile de proiecte vor fi analizate în primul rând cu ajutorul unui soft anti-plagiat. Lucrările care vor fi declarate „admise” după evaluarea de softul anti-plagiat vor fi evaluate de comisia de admitere pentru programul de master CRU.

Bibliografie
Branea, Silvia, 2012, Persuasiune și schimbare organizațională, Editura Universității din București.
Coman, Cristina, 2009, Comunicarea de criză. Tehnici și strategii, Polirom, Iași.
Păuș, Viorica, 2006, Comunicare și resurse umane, Polirom, Iași.
Pânișoară, Georgeta, Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2016, Managementul resurselor umane, Polirom, Iași, Ediția a III-a revizuită și adăugită.
Denning, Stephen, 2010, Limbajul secret al leadershipului, Publica, București.

Notă: Bibliografia este orientativă și servește la elaborarea proiectului de cercetare Este admisă și orice altă bibliografie din domeniul managementului resurselor umane, comunicării organizaționale și a altor domenii conexe programului masteral, inclusiv cărți și articole online, cu condiția citării riguroase a surselor bibliografice.

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare în domeniul comunicării organizaționale/resurselor umane sau o propunere de proiect practic în domeniul masterului. Propunerea de proiect sau propunerea practică va cuprinde între 7-10 pagini, plus bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12. Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerii temei, importanţa temei pentru domeniu, cadrul teoretic, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate. Proiectul are un caracter proiectiv și nu necesită realizarea efectivă a cercetării.

Propunerea de proiect va fi însoţită de o listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet. Toate sursele bibliografice vor trebui citate corect în textul lucrării și trebuie să se regăsească în bibliografia de la finalul proiectului. Bibliografia minimală poate fi aleasă / propusă de candidat din bibliografia recomandată sau din alte surse bibliografice.


Citarea şi bibliografia.

Structura proiectului de cercetare:
Introducere - care să cuprindă motivația alegerii și importanța temei pentru domeniul respectiv
Succintă prezentare teoretică a tematicii cercetate, cu referire la surse bibliografice
Obiectivele cercetării,
Metoda de cercetare,
Rezultate anticipate,
Bibliografia minimală

Tematică orientativă
Cultura organizaţională; Leadership şi managementul resurselor umane; Comunicarea internă în organizaţii; Recrutarea şi selecţia personalului; Schimbarea organizațională, Resurse umane si Internet; Dezvoltarea personalului din organizaţie; Politice europene de resurse umane; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie;  Managementul crizei în organizaţii.


Director program:
Conf. univ. dr. Silvia BRANEA
silvia.branea@fjsc.roĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:20