Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă")
este noul titlu al masterului de Comunicare corporativă, cf. Hotărârii Consiliului ARACIS în ședința din 31.03.2016
http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_31.03.2016_1.pdf .

Prin această schimbare dorim să venim în sprijinul absolvenților acestui program în a-și evidenția mai clar pe piața muncii competențele dobândite. Prin structura sa, masterul formează specialiști de vârf pentru domeniul resurselor umane și al comunicării organizaționale. Ne propunem să formăm lideri capabili să conducă departamentele de resurse umane din organizații și să dobândească un profil profesional în care excelența și spiritul competitiv să le dicteze conduita și să le conducă pașii în carieră.
Abordarea domeniului se va realiza, în principal, din perspectiva eficientizării comunicării, ceea ce va aduce succesul profesional și va maximiza șansele de afirmare într-un domeniu cheie pentru orice organizație care privește spre viitor.

Programul de masterat propus este construit în jurul a cinci cuvinte-cheie: comunicare, resurse umane, management, devenire, autorealizare.

Misiune/ Obiective:
Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperă tematici din comunicare interpersonală şi organizaţională, cultură organizaţională, managementul resurselor umane, informatizarea comunicării în departamentul de resurse umane  etc. Tematica va trata caracteristicile comunicării organizaţionale şi responsabilităţile manageriale legate de dezvoltarea în organizaţie a resurselor umane, leadership-ul în organizaţie, negocierea conflictelor, managementul crizelor în organizatii, formarea resurselor umane, legislaţia din domeniu etc.

Comunicare corporativă_promo 1„Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor.” — Constantin Noica

Perspective în carieră:
Programul de masterat COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE se adresează atât specialiştilor din domeniul resurselor umane, cât şi oricărei persoane care se pregăteşte să-şi găsească un loc de muncă în domeniul resurselor umane şi care are nevoie de obţinerea unor mai bune competenţe de comunicare socială şi profesională, precum şi de o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate din câmpul respectiv.
Programul masteral îşi propune formarea unui set de competenţe generale și de specialitate menite să asigure o rapidă inserţie pe piaţa muncii în profesiile de consilier/consultant resurse umane, manager resurse umane, specialist în dezvoltare organizațională, specialist în recrutare, specialist în domeniul resurselor umane și de personal, formator în comunicare organizațională, etc.
Masteratul urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente din departamentul de resurse umane, dar şi să poată conduce o agenţie de consultanţă în resurse umane sau să lucreze într-o agenţie de recrutare de personal sau într-o echipă multidisciplinară de formatori în cadrul firmelor specializate sau în departamente ale marilor instituţii.

Cursuri:
Cultura organizaţională; Management general; Leadership  şi managementul resurselor umane; Recrutarea şi selecţia personalului; Resurse umane si Internet; Dezvoltarea personalului din organizaţie; Principii ale comunicării eficiente; Psihosociologia schimbării în organizaţie; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Elemente de dreptul muncii; Managementul de proiect; Comunicarea internă în organizaţii; Managementul crizei în organizaţii; Proiect de cercetare în domeniul metodelor de cercetare în resurse umane; Proiect de cercetare în domeniul managementului resurselor umane.


Admitere (identică pentru programul de învățământ cu frecvență și pentru cel de învățământ cu frecvență redusă):

Proba scrisă: proiect de cercetare (circa 12000 de semne) ce va propune o temă de cercetare din profilul programului masteral.
Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei

Bibliografie - admitere 2016

Coman, Cristina, 2009, Comunicarea de criză. Tehnici și strategii, Polirom, Iași
Păuș, Viorica, 2006, Comunicare și resurse umane, Polirom, Iași
Pânișoară, Georgeta, Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2005, Managementul resurselor umane, Polirom, Iași
Denning, Stephen, 2010, Limbajul secret al leadershipului, Publica, București

Notă:
 Bibliografia este orientativă și servește la elaborarea proiectului de cercetare Este admisă și orice altă bibliografie din domeniul managementului resurselor umane și alte domenii conexe programului masteral, inclusiv cărți și articole online, cu condiția citării riguroase a surselor bibliografice. 

În proiectul de cercetare candidatul propune ca obiect de studiu/analiză un aspect practic/teoretic din profilul masterului.


Proba scrisă:
 propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare în domeniul comunicării corporative/resurselor umane sau o propunere de proiect practic în domeniul masterului. Propunerea de proiect va cuprinde între 4-6 pagini, plus bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12. Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerii temei, importanţa temei pentru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate. Proiectul are un caracter proiectiv și nu necesită realizarea efectivă a cercetării.


Propunerea de proiect va fi însoţită de o listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet. Toate sursele bibliografice vor trebui citate corect în textul lucrării și trebuie să se regăseasscă în bibliografia de la finalul proiectului. Bibliografia minimală poate fi aleasă / propusă de candidat din bibliografia recomandată sau din alte surse bibliografice.


Citarea şi bibliografia. Pentru sugestii, vezi
http://www.fjsc.unibuc.ro/home/licenta/informatii-despre-examenul-de-licenta/ghidul-lucrarii-de-finalizare-a-studiilor
Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

Structura proiectului de cercetare:
Introducere - care să cuprindă motivația alegerii și importanța temei pentru domeniul respectiv
Succintă prezentare teoretică a tematicii cercetate, cu referire la surse bibliografice
Obiectivele cercetării,
Metoda de cercetare,
Rezultate anticipate,
Bibliografia minimală

Tematică orientativă
Cultura organizaţională; Leadership şi managementul resurselor umane; Recrutarea şi selecţia personalului; Resurse umane si Internet; Dezvoltarea personalului din organizaţie; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Comunicarea internă în organizaţii; Managementul crizei în organizaţii.


2. Proba orală: .
Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare/proiect practic din domeniul masterului.


Director program:
Conf. univ. dr. Silvia BRANEA
silvia.branea@fjsc.roĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:20