Campanii de Comunicare în Relaţii Publice şi Publicitate (IF)

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice

Misiune/ Obiective:

Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice este un program de masterat profesional, cu un caracter interdisciplinar, centrat pe cursuri care acoperă următoarele tematici: planificare strategică, creativitate publicitară, relații publice sectoriale, comunicarea de criză, lobby sau publicitatea online. Este un program de masterat validat și înregistrat în RNCIS, care asigură oportunități de inserție profesională pe piața muncii. Ocupațiile aferente din COR și ESCO sunt:
 • consultant în relații publice (2432),
 • business developper (2431)
 • specialist în activitatea de lobby (243220).
 • specialist în relaţii publice (243201)
 • purtător de cuvânt (243206)
 • organizator târguri şi expoziţii (243210)
 • specialist relaţii sociale (243212)
 • brand manager (243207)
 • copywriter publicitate (studii superioare) (265422)
 • mediaplanner (265423)
Masteratul CCPRP, un program profesional, este orientat spre formarea și aprofundarea competențelor profesionale în domeniul științelor comunicării. Având un pronunțat caracter practic, masterul profesional CCPRP oferă educație și formare profesională de înaltă calitate, cercetare și consultanță centrate pe nevoile diferitelor tipuri de organizații publice și private de la nivel local, național și internațional, din diferite sectoare de activitate (turism, sectorul public, bancar, sănătate etc.).

Acest program este primul care vizează dezvoltarea concomitentă a competențelor profesionale și transversale în două domenii ale științelor comunicări: relații publice și publicitate. Programul de masterat Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice urmăreşte să formeze profesionişti capabili:
 • să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea publicitară şi cea specifică relaţiilor publice;
 • să identifice mizele sociale cu care o organizaţie este susceptibilă să se confrunte şi să influenţeze deciziile privind politicile şi strategiile organizaţionale;
 • să stabileascã responsabilităţile sociale pe care organizaţia trebuie să şi le asume faţă de diferite persoane participante și să elaboreze politici şi programe coerente, flexibile şi adaptate schimbării sociale;
 • să utilizeze cunoștințe de specialitate pentru interpretarea, printr-o analiză critică, a campaniilor de relații publice și publicitate, a strategiilor de comunicare de criză, a activităților de lobby, de dezvoltare a brand-ului etc.;
 • să conceapã şi să gestioneze modurile de intervenţie atât în interiorul organizaţiei, cât şi între organizaţie şi multiplele componente ale mediului extra-organizaţional;
 • să elaboreze proiecte profesionale în echipe pentru diferite organizații.

Rezultatele învățării:
Programul de masterat Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice oferă pregătire în domeniul relațiilor publice și publicitate, urmărind obținerea de către studenți a următoarelor cunoștințe, abilități și competențe:

a) Cunoștințe
Absolventul masteratului de Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice (CCPRP) va dobândi cunoștințe faptice și teoretice în cadrul domeniului relații publice (lobby, comunicarea cu presa, organizare evenimente, comunicare online și offline, relații publice sectoriale: turism, sectorul public, domeniul bancar, al sănătății etc.) și în cel al publicității (media planning, planificare strategică, branding).

b) Aptitudini, responsabilitate și autonomie
Absolventul masteratului de CCPRP va dobândi o gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice domeniului relațiilor publice și publicității (prin campanii de comunicare, planuri de management al crizelor, campanii de rebranding etc.).
Absolventul masteratului de CCPRP va avea capacitatea de autogestionare în cadrul liniilor directoare aferente unor organizații unde va lucra, de a supraveghea activități de rutină ale altor persoane în cadrul organizației (ca membru sau director al departamentului de PR al unei organizații sau ca PR-ist într-o agenție de relații publice sau publicitate).

c) Competențe
c.1. Competențe profesionale:
- cunoașterea aprofundată a unor arii de specializare în domeniile relațiilor publice și publicității, cum ar fi campaniile de relații publice și publicitate, comunicarea de criză, comunicarea cu presa, relații publice sectoriale, activitatea de lobby, dezvoltarea brand-ului, creație în publicitate, publicitate online, media planning; utilizarea adecvată a limbajului profesional, a conceptelor specifice fiecărui tip de specializare și aplicarea acestora în practică;
- utilizarea cunoştinţelor de specialitate în interpretarea campaniilor de relații publice și publicitate, a strategiilor de comunicare de criză, a  mecanismelor de comunicare digitală, a strategiilor și tehnicilor de comunicare pentru diferite activități (lobby, comunicarea cu presa, relații publice sectoriale); în activități conexe domeniului publicității (media planning, planificare strategică, branding);
- rezolvarea problemelor de comunicare în domeniul relațiilor publice și publicității, prin aplicarea conceptelor și modelelor teoretice și a strategiilor specifice  dobândite;
- folosirea gândirii critice şi inovative specifice domeniului pentru a evalua situații și a identifica rezolvările adecvate acelor situații; folosirea unor modele din alte științe (antropologie, sociologie, studii religioase, științe politice) în soluționarea creativă a unor probleme de comunicare;
- elaborarea de proiecte profesionale utilizând un spectru larg de modele, strategii, tehnici de comunicare, adaptate la cerințele moderne din domeniu.
c.2. Competențe transversale:
- transformarea creativă a noțiunilor și modelelor teoretice în soluții de comunicare, adaptate situațiilor concrete din profesie;
- capacitatea de a lucra în echipă, asumând rolurile profesionale adecvate; capacitatea de a coordona proiecte și activități, conform normelor profesionale și standardelor eticii profesionale;
- reflecția critică asupra evoluțiilor din domeniu și asupra propriei activități; disponibilitatea de adaptare la noile cerințe, la schimbările din profesie.

Masteranzii pot participa la competiția anuală – PR ARENA. Fiecare echipă selectată împreună cu un mentor din profesie va lucra la prezentarea pitch-ului pornind de la un brief furnizat în ziua competiției. Mai multe detalii despre competiție, premii și mentori - http://www.fjsc.unibuc.ro/competitii-studentesti


Admitere 2022

1. PROBA SCRISĂ - proiect practic - o soluție de comunicare pentru o situație actuală din România. Se va depune la înscriere.

Redactare: Times New Roman, 12, spațiere 1 rând, maximum două pagini. Se va scrie cu diacritice.
Structură:  analiză a situației, alegerea unei organizații care să implementeze soluția de comunicare, identificarea publicului, redactarea a trei obiective de comunicare, modalități de implementare a obiectivelor, construirea unui mesaj.  
Atenție! Nu se admit soluții de comunicare plagiate.

Bibliografie
1. Coman, Cristina, Relaţii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2006, Cap. I, „Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 41), capitolul „Campaniile de relații publice”, pp. 73-116.
2. Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap. II, „Relațiile publice și activitățile conexe”, (pp.18-29).
3. Coman, Cristina, Comunicarea de criză, Ed. Polirom, 2009, Cap. VII, „Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 225).
4. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004, Cap. 16 "Discursurile şi alte tipuri de prezentare" (pag. 371 -381 si 395-397)
5.  Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (ediţia a II-a), Cap I, „Rolurile şi specializările relaţiilor publice” (pp.17 – 42)
6. Wilcox, L. Denis, Cameron, T. Glen, Ault, H. Phillip, Agee, K. Warren, Relații publice, strategii și tactici, Ed. Curtea Veche Publishing, 2009, Cap. I,  „Ce sunt relațiile publice?” (pag. 7 – 20),  Cap. X, „Opinia publică și persuasiunea” (pag. 208 – 233).
7. Kotler, Ph., Armstrong G., Principles of Marketing, 14th ed., Pearson Prentice Hall, 2012.
Cap. 14 - Communicating customer value: integrated marketing communications strategy (p. 406-433)
Cap. 15 - Advertising and public relations (p. 434-461)
Cap. 16 - Personal selling and sales promotions (p. 462-493)
Cap. 17 - Direct and online marketing: building direct customer relationships (p. 494-525)


2. PROBA ORALĂ - interviu – motivația alegerii masteratului și întrebări din proiectul practic.Director program:
Lect. univ. dr. Iulian Vegheș
iulian.vegheș@fjsc.ro

Ċ
Webmaster FJSC,
11 nov. 2019, 04:13