Prima pagină‎ > ‎

Master

Locuri admitere Masterat 2022

Programe de masterat: prezentare generală și informații despre ADMITERE

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

Online, între 4-15 iulie 2022


CÂND VA AVEA LOC ADMITEREA?

Examenele de admitere se vor desfășura în zilele de 20-22 iulie 2022. 

Toate probele de interviu se vor desfășura în format fizic (față în față), la sediul facultății.


CUM MĂ ÎNSCRIU?

ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - va fi disponibil aici în timp util pentru înscriere 

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

Depunerea dosarului cuprinzând cópii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2022;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
- Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
- Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;

4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI PROGRAME DE MASTERAT?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe programe. Vor depune proiecte/eseuri pentru fiecare program (conform cerințelor specificate) la care se înscriu.

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER:

Taxa este 200 de lei pentru înscrierea la una sau mai multe programe de master (maximum 3).

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență și studii universitare de master - 3650 de lei.

CRITERII DEPARTAJARE CANDIDAȚI CU MEDII EGALE

În cazul în care candidații au obținut medii egale, departajarea se va face astfel:
  1. după nota obținută la proiectul scris depus la înscriere
  2. dacă notele la proiectul scris sunt egale, se va folosi media la examenul de licență
  3. dacă mediile la examenul de licență sunt egale, se va folosi media celor trei ani de studiu - nivel licență, prima facultate absolvită.

Programul de masterat: planuri de învățământ

Programul de masterat: fișele disciplinelor

Ċ
Webmaster FJSC,
14 iul. 2017, 00:27
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09
Ċ
Webdev FJSC,
21 mai 2021, 05:58
Ċ
Webmaster FJSC,
13 nov. 2020, 07:09