Bibliografia examenului de licenţă: sesiunile iunie 2016 şi ianuarie-februarie 2017

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial 309 din 5 mai 2011, examenul de finalizare a studiilor, nivel licenţă, începând din sesiunea iunie 2012, este compus din două probe:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
b) Proba 2: Prezentarea  şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.

Studenţii din promoţiile anterioare, care susţin examenul de licenţă în iunie 2012 sau în sesiunile ulterioare, vor da examen pe această nouă structură.


Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor
La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării proba de evaluare a cunoştinţelor va consta într-un examen grilă.
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Jurnalism
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Comunicare şi Relaţii publice
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Publicitate

În consiliul profesoral din 10.03.2014 s-a votat ca testul de la proba scrisă de licenţă să conţină numai itemi cu o singură variantă de răspuns corectă. Testul va conţine şi itemi cu răspuns deschis.


Pentru specializarea Jurnalism

Disciplinele fundamentale sunt:
 • Introducere în sistemul mass-media,
 • Tehnici de colectare a informaţiilor & Tehnici de redactare,
 • Deontologie, Dreptul comunicării publice.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Presă scrisă,
 • Presă audiovizuală,
 • Multimedia-Internet,
 • Sociologia jurnaliştilor.

Pentru specializarea Comunicare şi Relaţii publice

Disciplinele fundamentale sunt:
 • Introducere în relaţii publice,
 • Deontologie, Dreptul comunicării publice
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Gestiunea crizei
 • Redactarea materialelor de relaţii publice
 • Relații publice sectoriale (Relații publice internaționale, Comunicare politică, CSR)

Pentru specializarea Publicitate

Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în publicitate,
 • Introducere în teoria comunicării
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Creaţie în publicitate,
 • Comportamentul consumatorului,
 • Managementul agenţiei de publicitate.


Proba 2 - lucrarea de absolvire
Consultaţi Ghidul lucrării de finalizare a studiilor.Bibliografia examenului de licenţă:
sesiunile iunie-iulie 2016 şi ianuarie-februarie 2017


Proba 1: examen grilă, specializarea JURNALISM

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în sistemul mass-media

Beciu, Camelia, 2011, Sociologia comunicării și a spaţiului public, Iaşi, Polirom, cap. „Comunicarea şi spaţiul public” (pp.69-86) şi din cap. IV „Mass media şi noul spaţiu public” (pp. 87-99).

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), cap. „Dimensiunea economică a sistemului mass media", (pp. 43-73), cap. „Efecte ale comunicării de masă", (pp. 149-181).

McNair, Brian, 2007, Introducere în comunicarea politică, Iasi, Polirom, cap. „Politică, democrație și mass media”; cap. „Partidele și comunicarea politică: publicitatea”.

Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, 2012, Economia mass media, Iași, Polirom, din  cap. „Industriile culturale”, (pp. 9 – 51), cap. „Concurenţă, concentrare, pluralism” (pp. 87-110).

Rieffel, Remy, 2008, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, cap. „Mass media, opinia publică şi spaţiul public" (pp. 37-57).


Tehnici de colectare a informaţiei (TCI) şi Tehnici de redactare (TR)

TCI

Keeble, Richard, Presa scrisă. O introducere critică, Iaşi, Polirom, 2009, pp. 89-95.

Lazăr Mirela, „Metode şi tehnici de colectare a informaţiilor” in Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 19-34.

Randall DavidJurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 64-101.

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Cap. 1 art. 1, 2; Cap. 2 art. 5, 12, 13, 14; Secțiunea a 2-a art. 15, 17, 18, 19, 20 (PDF atașat, click pe link).

Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, Monitor/Inf (2003)3 (PDF atașat, click pe link).TR

Coman, Mihai (coord.), 2009, Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), pp. 193-218.

Roşca, Luminiţa, 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, pp. 70-97; 102-114; 128-138.


Deontologie, dreptul comunicării publice

Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.     
Constituţia României     
Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.    
Thiemann, Alina, 2015, „Libertatea de exprimare și informare”, în Radu, Raluca (coord.) Deontologia comunicării publice, Iași, Polirom, pp. 76-110.

Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

Constituţia României, revizuită, Art. 30 - Libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Radu, Raluca, 2015, „Protejarea vieții private”, pp. 137-150, în Radu, Raluca (coord.) Deontologia comunicării publice, Polirom, Iași.

Dreptul de autor    
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată. 
•    Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
•    Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
•    Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
•    Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1; art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
•    Noţiunea de comunicare publică (art.15);
•    Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
•    Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
•    Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
•    Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).

Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică. Protecţia surselor
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.    
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.

Protecția surselor jurnalistice - Cazuri ale Curții Europene a Drepturilor Omului: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Journalistic_sources_RON.pdf

Păun, Mihaela & Radu, Raluca, „Prezentarea adevărului”, pp. 115-134, în Radu, Raluca (coord.) Deontologia comunicării publice, Polirom, Iași.

Conflictul de interese    
Plasarea de produse, publicitatea mascată    
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.

Preoteasa, Manuela, 2015, „Conflictul de interese”, pp. 189-204, în Radu, Raluca (coord.) Deontologia comunicării publice, Polirom, Iași.

    

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Presa scrisă

Coman, Mihai (coord.), 2009, Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), pp. 327-366, pp. 378-392; 394-422.

Roşca Luminiţa, Surugiu Romina, 2007, Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 9-61.Presa audiovizuală

Radio

Joanescu, Irene, 1999, Radioul modern, Bucureşti, ALL, cap. ”Este timpul pentru o poveste”, pp. 199 - 226.

Joanescu, Irene, 2009, „Interviul radio” în  Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a),  pp. 471-484.

Matei,  Antonia, 2009, „Ştirile radio”, în Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), pp. 253-286.

Șimonca, Ovidiu, 2009, „Relatarea şi pachetul radio” în Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), pp. 530 - 538.Televiziune

Bignell Jonathan, Orlebar Jeremy, 2009, Manual practic de televiziune, Polirom, Iaşi, Cap. "Genuri şi formate" pp. 65 -77, Cap. "Ştirile şi informaţiile de actualitate: sfera publică" pp.128 – 139.  

Coman, Mihai (coord.), 2009 (ediţia a III-a) Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom,:
- din  Partea a III-a, cap. semnat Lucian Ionică: „Jurnalismul de televiziune" pp. 288 – 324;
- din Partea a V-a  cap. semnat Lucian Ionică: „Interviul de televiziune" pp. 552 – 574; și cap. semnat Mădălina Bălășescu: „Reportajul de televiziune" pp. 575 - 596.

Zeca-Buzura Daniela, 2005, Jurnalismul de televiziune, Polirom, Iaşi, din Cap. „Ştirea de televiziune şi jurnalul televizat", doar partea de jurnal, pp. 50 – 70.

Bălăşescu Mădălina, 2015, Producţia de televiziune-strategii, principii, tehnici, Bucureşti, Tritonic, pp. 195-200, „Stilul audiovizual”, pp. 153-158, „Compoziţia imaginilor”, pp. 169-186, „Editarea imaginilor”.
Multimedia-Internet


1. Textul pe Web

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 15 – 28. pp. 31 – 38.

Loker, K. (September 2, 2012). ‘Text is a UI’: How Journalists Can Work Usability into Online Words’. Mediabistro.com. Regasit la la http://www.mediabistro.com/10000words/text-is-a-ui-usability-journalism-design_b151742. Imaginea digitală şi aplicaţiile sale

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 44 – 50.

White, D. What is the Difference Between Vector and Bitmap Images?, wiseGEEK site, Regăsit la http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-vector-and-bitmap-images.htm

Pettifor, E. (2015). The difference between a Bitmap and Vector image. Regăsit la http://www.darwinwebdesign.com.au/blog/the-difference-between-bitmap-and-vector-image


3. Sunetul digital şi aplicaţiile sale

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 76 – 79.

Digital Audio de la Sampling pp. 3-7 cu pagina in Print Preview.  Regăsit la la http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio  

 

4. Video digital şi aplicaţiile sale.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 103 – 105, pp: 114 – 120.

Adobe. (2011). Video Learning Guide.  Regăsit la http://www.adobe.com/devnet/flash/learning_guide/video/part06.html

H.264 VS MPEG4: Detailed Comparison between H.264 and MPEG4. macxdvd.com site Regăsit la http://www.macxdvd.com/mac-dvd-video-converter-how-to/h264-vs-mpeg4.htm

 

5. Design & layout Web, realizarea de documente pe Web.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. Arhitectura informaţiei. pp: 123 – 145.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. Designul grafic Web. pp: 145 – 167.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. CMS. pp: 172 - 179

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition. Capitol: Site Structure. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/3-site-structure.html

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition,  Chapter: The Site Development Process. Regasit la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/7-development-process.html

6 Web Design Trends You Must Know for 2015 & 2016. Regăsit la http://www.awwwards.com/6-web-design-trends-you-must-know-for-2015-2016.html

Lake, C.  (Dec 8, 2015) 12 good, bad and ugly web design trends for 2016Regăsit la http://searchenginewatch.com/sew/review/2438285/12-good-bad-and-ugly-web-design-trends-for-2016).

Vocell, J. (October, 2015). The 8 Elements of Modern Web Design (And Web Design Trends to Watch). Regăsit la

http://blog.hubspot.com/marketing/elements-of-modern-web-design-list

 

6. SEO şi SMO

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul Search Engine Optimization. Regăsit la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/4-search-engine-optimization.html

Dholakiya, P. (Feb 20, 2015). 11 SEO Tactics You Need to Know in 2015. Regăsit la

http://searchenginewatch.com/sew/how-to/2396193/11-seo-tactics-you-need-to-know-in-2015

Zelenski, P. (Februarie, 2015) Optimize your Facebook Photos 2015. Regăsit la http://thinpigmedia.com/blog/optimize-your-facebook-photos-2015

Cass, J. (2015). How to Optimize Your Facebook Posts for Maximum ShareabilityRegăsit la http://justcreative.com/2015/11/25/how-to-optimize-your-facebook-posts-for-maximum-shareability/Sociologia jurnaliştilor

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass-media, Iasi, Polirom, (ed. a III-a),  cap. „Statutul profesional al jurnalistului, Organizarea activităţilor în instituţiile de presă, Procedurile de rutină în jurnalism, Cultura profesională a jurnaliștilor”.

Rieffel, Remy, 2008, Sociologia mass-media, Iasi, Polirom, cap. „Profesioniștii mass-media”.

Van Cuillenburg et alii, 1998, Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, cap. „Selecţia ştirilor”.

Zelizer, Barbie, 2007,  Despre jurnalism la modul serios, Iasi, Polirom, cap. „Sociologia și jurnalismul”.

Proba 1: examen grilă, specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în relaţii publice

Coman, Cristina, Relaţii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2006, Cap. I, „Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 41), Cap. IV, „Campanii de relatii publice”, (pag. 73 – 81)
Coman, Cristina
,
 Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap.
II, „Relațiile publice și activitățile conexe”, (pp.18-29).
Coman, Cristina
,
 Comunicarea de criză, Ed. Polirom, 2009, Cap. VII, „Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 225).
Cmeciu, Camelia
,
 Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2013, Cap. I, „Definiţii şi caracteristici ale campaniilor de relaţii publice”, (pp. 9 – 19); Cap.
II, „Tipologii ale campaniilor de relaţii publice”, (pp. 21 – 33).
Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean
, Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (ediţia a II-a), Cap I, „Rolurile şi specializările relaţiilor publice” (pp.17 – 42); Din cap.
VI, „Argumente teoretice în sprijinul relaţiilor publice” pp. 178 – 190.
Oliver, Sandra
,
 Strategii de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2009. Cap. II, „Rolul esenţial al PR-ului în conducerea companiei” (pp. 51 – 81); Cap. III, „Managementul reputaţiei: o societate condusă de celebrităţi” (pp. 83 - 98)
Wilcox, L. Denis, Cameron, T. Glen, Ault, H. Phillip, Agee, K. Warren, Relații publice, strategii și tactici, Ed. Curtea Veche Publishing, 2009, Cap. I,  „Ce sunt relațiile publice?” (pag. 7 – 20),  Cap. X, „Opinia publică și persuasiunea” (pag. 208 – 233).


Deontologie, dreptul comunicării publice

1. Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.
Constituţia României, Art. 29 - „Libertatea conştiinţei”; Art. 30 - „Libertatea de exprimare”; Art. 31 - „Dreptul la informaţie”; Art. 57 - „Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor”; Art. 53 - „Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”; Art. 20 - „Tratatele internaţionale privind drepturile omului”.
Radu, Raluca (coord.) 2015, Deontologia comunicării publice, Iasi, Polirom, pp. 79-89 (dreptul la informare, cenzură, libertatea de a protesta, guerilla marketing).

2. Protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine. Insulta și calomnia în spațiul public.
Constituţia  României, revizuită, art. 30 - „Libertatea de exprimare”.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - „Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane”.
Radu, Raluca (coord.) 2015, Deontologia comunicării publice, Iași, Polirom, pp. 90-93 (”Insulta și calomnia, Insulta și calomnia în România”), pp. 143-150 („Încălcarea vietii private”).

3. Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
-          domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
-          subiectul dreptului de autor (art.2-6) - no iunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi ț
pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
-          obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia
legală a dreptului de autor;
-          conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;  
drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
-          noţiunea de comunicare publică (art.15);
-          durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata
protecţiei drepturilor patrimoniale;
-          limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
-          operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
-          operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87);
Radu, Raluca (coord.) 2015, Deontologia comunicării publice, Ia i, Polirom, pp. 129-132 (plagiatul, ș
imitarea, utilizarea cinstită).

4. Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, art. 49-58.
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, republicată, art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.
Legea audiovizualului, nr. 504 din 2002, republicata, art.1, art.27, art. 29, art.31,
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, art. 93-100.
Newsom, VanSlyke Turk si Kruckeberg, 2010, Totul despre relaţiile publice, Iasi, Polirom, pp. 234-240 („Responsabilitatea în informarea publică”).
Radu, Raluca (coord.) 2015, Deontologia comunicării publice, Iasi, Polirom, pp. 132-134 („Post-publicare”).


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Gestiunea crizei

Coman, Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009, Cap. I, „Criza: definiţii, caracteristici, tipologii” (pp.13 – 42); Cap. II, „Etapele evoluţiei unei crize”  (pp. 49 – 64);   Cap. IV, „Comunicarea cu presa în timpul crizei” (pp 91 – 137); Cap. V, „Managementul crizei”, (pp. 143-176); Cap. VI, „Strategiile de comunicare” (pp. 181 -205).
Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean,
 Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (editia a II-a), Cap. XIII, „Criză şi credibilitate”, (pp. 431 – 464).

Redactarea materialelor de relaţii publice

Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap. IX, „Comunicatul de presă" (pp. 104-140).
Wilcox, L. Denis, Cameron, T. Glen, Ault, H. Phillip, Agee, K. Warren, Relatii publice strategii si tactici, Ed. Curtea Veche Publisching, 2009, cap.Comunicarea”, (p. 163 – 180); cap. „Tactici ale comunicarii scrise” (486 – 506); cap. „Tactici ale comunicarii orale” (p. 509 – 520)

Newsom, Doug, Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2011, Cap. XVII „Discursurile, prezentările şi alte tipuri de mesaje transmise oral" (pp. 386 – 398).

Aronson Merry et al. (2008). Ghidul redactării în relații publice: era digitală, București, Amsta Publishing. cap. 10 „Publicațiile: etapa editorială”, (p.207-219).

Cutlip, Scott et alii, 2010, Relații publice eficiente, București, Comunicare.ro, cap IX „Relațiile interne și comunicarea cu angajații » (p. 259-264); cap. X „Mijloace de comunicare externe si relatiile cu mass medi” (p. 274-302).

Relații publice sectoriale

Relații publice internaționale

Curtin, Patricia A., Gaither, Kenn T. (2008).  Relații publice internaționale. Negocierea culturii, a identității și a puterii. București: Curtea Veche, pp. 58-73, pp. 105-140.

Wilcox, Dennis L., Cameron, G.T., Ault, Ph.H., Agee, W. K. (2009). Relații publice. Strategii și tactici. București: Curtea Veche, pag. 384 – 405.


Comunicare politică

Momoc, Antonio (2014), Comunicarea 2.0, Ed. Adenium, Iași. Capitole:Comunicarea politică, Alegerile şi actorii comunicării politice, pp. 67-86. Campania negativă online. Gherila digitală, pp. 164-172.

Stromback, Jesper, Kiousis, Spiro, (2011) Political Public Relations, Principles and Applications, Routledge, New York, London, Capitole: Political Public Relations and Political Marketing, pp. 157-171

Trent, Judith S., Friedenberg, Robert V., Denton Robert E, (2011) Political Campaign Communication: Principles and Practices, Rowman&Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, 7th Edition. Capitol: Communicative Styles and Strategies of Political Campaigns, pp. 69-114CSR

Irene Buhaniță, 2015, Reader (la Biblioteca FJSC)/Proba 1: examen grilă, specializarea PUBLICITATE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în publicitate

Belch & Belch, Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, Burr Il, 1993, p.171-183; (Poziționarea); 433-449; 464-468; 480-490; 504-509.(Publicitatea și media).
Petre, Dan şi Nicola, Mihaela
 (2004), Introducere în publicitate. Bucureşti: Comunicare. ro pp. 44-65 („Funcţiile publicităţii”, „Tipuri de publicitate”, „Obiectivele campaniei de publicitate”, „Canalele media utilizate în publicitate”)
Trout, Jack şi Rivkin, Steve
 (2006). Diferenţiază-te sau mori. Bucureşti: Brandbuilders pp. 11-19 („Ce s-a întâmplat cu propunerea unică de vânzare”)
Popescu, Costin 
(2005). 
Introducere în publicitate
. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti pp. 15-28; 29-41;79-95 : 95-108, 111-117; („Marketing publicitar”, „Cercetarea publicitară”; „Ansamblul de marketing”; „Tipuri de publicitate”; „Enunţul publicitar”; „Formate de reclamă”).

Introducere în teoria comunicării

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina ChelceaComunicarea nonverbală: gesturile și postura, București, Comunicare.ro, București, 2005, pp. 41-51; pp. 129-137.     
Severin Werner, Tankard, James
Perspective asupra teoriilor comunicarii de masă, Iași, Polirom, Iaşi, 2004, p. 163-168 ; 171-201; 277-302.
Marian Petcu
, coord., Dicţionar enciclopedic de comunicare şi termeni asociaţi, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014, p.41 ; 110-117; 415-419.

Ioan Drăgan, Comunicarea.Paradigme si teorii, București, Rao, 2007, vol. I, Partea a IIIa, „Semiotică, pragmatică și comunicare”, capitolul 1 „Semiotica: imperiu al semnelor și semnificării”, pp. 195-219; 231-240.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Creaţie în publicitate

Popescu Costin, Publicitatea, o estetică a persuasiunii, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, pp. 44-66, 66-93, 94-108, 122-145, 178-189.
Olins, Wally, 2006, 
On brand, London, Thames & Hudson, (trad. rom. 
Despre Brand, 2006, Bucuresti, comunicare.ro)
Cap. 5 - Brandurile pe scena globală, pp. 80-96
Cap. 9 - Cum se creează şi se susţine un brand, pp. 146-168.


Comportamentul consumatorului

1. Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong VeronicaPrincipiile marketingului – ediţia europeană, Teora, 2008:

Cap. 5 - „Pieţe de consum. Comportamentul de cumpărare”, pp. 181-229.
Cap. 7 - „Segmentarea, vizarea şi poziţionarea”, pp. 265-316.
Cap. 18 - „Marketingul în era digitală”, pp. 770-818.


Managementul agenţiei de publicitate

Aaker, David, Managementul capitalului unui brand, Bucureşti: Ed. Brandbuilders, 2005: pp. 1-42; („Ce înseamnă capitalul unui brand?”); 138-162 („Asocierile brandului: decizia de poziţionare”); pp. 302-328 („Revitalizarea unui brand”);

Avery, Jim
, Advertising Campaign Planning. Developing an Advertising-Based Marketing Plan, The Copy Workshop: Chicago, 2000, cap. 7 („Advertising Creative”) pp. 168-190.

Petcu, MarianO istorie ilustrată a publicităţii româneşti, pp. 57-72. („Agenţiile de publicitate”).

Petre, Dan şi Nicola, MihaelaIntroducere în publicitate, Bucureşti: Ed. Comunicare.ro, 2004, pp. 25-34; („Scurt istoric al publicităţii”) pp. 79-86; („Structura agenției de publicitate”); pp. 153-174 („Media în publicitate”); pp. 221-225 (“Bugetarea în publicitate”);

Olins, WallyDespre brand, Bucureşti: Ed. Comunicare.ro, 2006, pp. 148-166; („Cum se creează şi se susţine un brand”)

Russel, J. Thomas W. şi Lane, RonaldManual de publicitate, Cele mai moderne tehnici, teorii şi metode din domeniul publicităţii, Bucureşti: Ed. Teora, 2002, partea a III-a, pp. 153-188 (capitolul 5, „Agenţia de publicitate, servicii de comunicare şi alte servicii”).


Ċ
Webmaster FJSC,
19 dec. 2015, 11:54