CONCURSURI DIDACTICE 2019-2020

CONCURSURI DIDACTICE 2019-2020


POSTURI VACANTE - semestrul II al anului universitar 2019-2020
(publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 306 din 15.04.2020) și pot fi consultate AICI (perioadă nedeterminată).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link AICI.

Calendarele desfășurării concursurilor, aprobate de Senat în ședința de ieri, 20 mai 2020:

CALENDARUL ACTUALIZAT al desfășurării concursurilor, aprobate de Senat în ședința din 6 iulie 2020:

Decizia privind numirea comisiilor de concurs: 

1. Denumirea postului, norma didactică și de cercetare și principalele cerințe din fișa postului:

Lector 25
Fundamente ale științelor sociale
Noile Media și Comunicarea Politică/New Media and (New) Political Communication
Introducere în teoria comunicării
Principii ale comunicării eficiente
Planificare strategică în publiicitate
Relații publice sectoriale
Practică


Programarea probei de concurs didactic:

Lector universitar, poziția 2514 septembrie 2020, ora 10.00, offline/ sala 614, Leu

Tema prelegerii publice: „Persuasiune și manipulare. Perspective etice asupra persuasiunii și manipulării”


Lector 29
Planificare strategică în publicitate-BTL
Tehnici de prezentare a produsului creativ
Atelier de publicitate (Copywriting)
Proiectarea cercetării
Introducere în branding
Practică


Programarea probei de concurs didactic:

Lector universitar, poziția 29 - 14 septembrie 2020, ora 12.00, offline/ sala 614, Leu

Tema prelegerii publice: „Desfășurarea unei cercetări calitative. Probleme de etică în cercetările calitative”


Rezultatele concursurilor didactice din data de 14.09.2020

Post,

poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul

concursului

punctajul acordat de

comisia de concurs (min 150)

lect. univ. dr. 25

1

dr. Daniel Răzvan NICA

ADMIS

287,5

 

2

dr. Ioana SILISTRARU

RESPINS

comisia de evaluare a standardelor minimale constată că nu îndeplinește standardele minimale

lect. univ. dr. 29

1.

dr. Nicoleta Elena APOSTOL

ADMIS

285

 

2

dr. Ioana SILISTRARU

RESPINS

comisia de evaluare a standardelor minimale constată că nu îndeplinește standardele minimale
Extras din LEN 1/2011 cu modificările și competările ulterioare:
ART. 287
(1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didactică poate cuprinde:
a) activităţi de predare;
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de
învăţământ;
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în
cadrul sistemului de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână.


2. Documentele solicitate candidatilor/candidatelor pentru întocmirea dosarului de concurs pot fi consultate aici: https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice/#1543403069156-5744ef9a-4a60

Potrivit art.11 din Metodologia de concurs a Universității din București  candidatul/ candidata pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat(ă) pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

1.Cererea de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat(ă) şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului/candidatei, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat(ă), cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare;
3. Curriculum Vitae, semnat de candidat(ă);
4. Lista de lucrări, semnată de candidat;(ă)
5. Fişa de Verificare a îndeplinirii standardelor UB de prezentare la concurs, completată şi semnată de candidat(ă);
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau certificată de Universitate contra prezentării diplomei în original sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia, certificată de Universitate contra prezentării atestatului în original;
7. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
8. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului/candidatei (diplomă de bacalaureat, licență, master/studii aprofundate, inclusiv foile matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaștere sau echivalare a acestora;
9. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul/candidata nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
10. Copia certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul/candidata şi-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
11. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului/candidatei, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului/candidatei în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.
13. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea postului şi/sau adeverinţă emisă din REVISAL semnată şi ştampilată de emitent;
14. Dovada relevantă privind experiența de predare/seminarizare de minimum două semestre în învățământul academic, în calitate de cadru didactic asociat sau angajat(ă) pe perioadă determinată în Universitatea din București sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată, conform dispozițiilor art. 11 din Metodologia de concurs a Universității din București;
15. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecendentelor penale de natură să atragă incompatibilitatea în raport cu funcția pentru care candidează;
16. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie al candidatului/candidatei sau de unităţile sanitare cu specializare în Medicina Muncii (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).

Dosarele de concurs se pot depune personal sau prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii, începând din 16 aprilie 2020, până la o dată ce va fi anunțată în cel mai scurt timp, la Direcția Resurse Umane, Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, Șos. Panduri, nr. 90. etaj IV, camera 411.

Programul de lucru al Direcției Resurse Umane, Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal:
•    în zilele de luni-joi, între orele 08.30-14.00
•    vineri, între orele 08.30-12.00

Doar pe perioada stării de urgență este permisă și transmiterea dosarelor de concurs scanate integral prin e-mail, la adresa concursuri@hr.unibuc.ro, cu condiția transmiterii ulterioare a dosarului de concurs în original.


3. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajarii:

Cf. Legii 153/2017 grila pentru lector transa 3-5 ani (cu doctorat) gradatia 1 (pentru ca se calculeaza cei 3 ani de doctorat) este de la 01.01.2020:

4479 lei


4.Calendarul desfășurării concursurilor didactice va fi publicat după aprobarea de către Senatul Universității din București.


5. Tematica probelor de concurs:
Tema se publică pe site-ul facultății cu 48 de ore înainte de susținerea ei; în situații de forță majoră (pană generală de curent electric, căderea serverului, lipsa accesului la Internet etc.) care împiedică publicarea anunțului pe site-ul facultății, tema prelegerii publice se va afișa la avizierul facultății.
Tematica generală și bibliografia de concurs vor fi publicate în perioada imediat următoare.


6. Descrierea procedurii de concurs:
Probele de concurs se desfășoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universității din București.
Probele de concurs pe care candidații și candidatele le susțin constau în:
a)    analiza de dosar pe baza fișei de verificare, conform standardelor minimale disponibile aici: https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Anexa-I-Standarde-concursuri-lector-si-asistent.pdf
b) susținerea unei prelegeri publice în fața comisiei de concurs, constând în conducerea unui curs sau seminar care sa nu depaseasca 45 de minute.

c) prezentarea planului de dezvoltare a carierei, care nu trebuie sa depașească 45 de minute (în fața comisiei de concurs), trebuie să reliefeze stadiul actual al dezvoltarii profesionale a candidatului/candidatei și viziunea acestuia/acesteia privind dezvoltarea continuă a carierei sale, în relație deplină cu mediul academic, piața relevantă și publicul țintă căruia i se adresează.

În situația în care pe un post se înscriu mai mulți candidați/candidate, susținerea prelegerii publice și a planului de dezvoltare a carierei se face în ordinea alfabetică a numelui acestora.-------------------------------------------------------------------------------------------

POSTURI VACANTE - semestrul I al anului universitar 2019-2020
(publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1400 din 26.11.2019) și pot fi consultate AICI (perioadă nedeterminată) și AICI (perioadă determinată).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, din Şos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri 8.00-12.00.

Calendarul desfășurării concursurilor a fost afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Tematica și bibliografia pentru fiecare post pot fi consultate AICI.

Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI.


Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
  • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Planificare strategică în publicitate – BTL; Tehnici de prezentare a produsului creativ; Atelier de publicitate (copywriting); Proiectarea cercetării; Introducere în branding; Practică.
Programarea probelor de concurs didactic:

Lector universitar, poziția 29 - 27 ianuarie 2020, ora 10.00, sala 607

Tema prelegerii publice: Pregătirea briefului creativ


Rezultatele concursurilor didactice

Nr.

Post,

poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul

concursului

Punctaj acordat de

comisia de concurs

1.

Lector universitar, poziția 29

1.

Dr. Nicoleta Apostol

ADMIS

p. 94.99

 

 

2

Dr. Mitarcă Monica-Elena

RESPINS

p. 91.41


Contestațiile se depun conform calendarului desfășurării concursurilor, afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).


Comisia de soluționare a Contestației nr 1928/29.01.2020, depusă de doamna dr. Mitarcă Monica-Elena, candidată la postul de lector univ. dr. poziția 29 din Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare, a decis să respingă contestația în urma analizei dosarului de concurs.

Notă:

Candidata Monica-Elena Mitarcă a obținut la proba de dosar din partea celor 4 membri ai Comisiei de concurs un punctaj de 397 de puncte – media 99,25 puncte. Comisia de contestație a menținut același punctaj acordat în baza fișelor de evaluare individuală ale celor 4 membri ai Comisiei de concurs și a referatelor de apreciere calitativă semnate individual de cei 4 membri ai Comisiei de concurs.

La probele orale susținute în data de 27.01.2019 candidata Monica-Elena Mitarcă a obținut de la cei 4 membri ai comisiei de concurs un total de 350 de puncte pentru prelegerea publică - plan de carieră (media: 87,5 puncte) și 350 de puncte pentru cursul public (media: 87,5 puncte).

Punctajul total obținut de candidată este 274,25 puncte, iar media este 91,41 puncte.

Pentru concursul de lector universitar, poziția 29, din cadrul Departamentului Antropologie Culturală și Comunicare, președintele comisiei a recomandat invalidarea concursului și scoaterea postului la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, deoarece studenții nu au participat la prelegerea publică constând în susținerea unui curs la niciuna dintre candidate, așa cum este prevăzut la Art. 12, pct.2, al. b din Regulamentul FJSC privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante; propunerea a fost validată de Consiliul FJSC cu un număr de 21 de voturi pentru.
Votul din Consiliul facultatii privind invalidarea concursului lector univ., pozitia  29, a fost aprobat in Senatul Universitatii.Departamentul de Jurnalism

Programarea probelor de concurs didactic:

Asistent universitar, poziția 40 - 27 ianuarie 2020, ora 9.30, sala 614

Tema prelegerii publice: Strategii antreprenoriale

Asistent universitar, poziția 42 - 27 ianuarie 2020, ora 11.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Descrieți principalele metode de colectare a informațiilor utilizate de către jurnaliști

Asistent universitar, poziția 41 - 27 ianuarie 2020, ora 14.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Post-producția video: tehnici și strategii


Rezultatele concursurilor didactice

Nr.

Post, poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul concursului

Punctaj acordat de comisia de concurs

1.

Asistent 40

1.

Drd. Oana Maria CĂLIN

admis

93,5

2.

Asistent 42

1.

Drd. Bogdan OPREA

admis

96,25

3.

Asistent 41

1.

Drd. Mihail DRAGNEA

admis

87,16

4.

Asistent 41

2.

Drd. Arina Ioana MOGA

respins

83,33


Contestațiile se depun conform calendarului desfășurării concursurilor, afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2020, 06:39
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2020, 06:39