Concursuri didactice 2022-2023


Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în semestrul I al anului universitar 2022-2023 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1251 din 24.11.2022 şi pot fi consultate AICI (perioadă NEDETERMINATĂ)

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link AICI.


Calendarele desfășurării concursurilor – 
 vor fi afișate

decizia privind numirea comisiilor de concurs – va fi afișată 


1. Denumirea postului, norma didactică și de cercetare și principalele cerințe din fișa postului:


Departamentul de Jurnalism

Lector 28

 • Tehnici de redactare
 • Producție de presă scrisă
 • Corespondentul de presă
 • Presa și actualitatea
 • Practică

Tematică și bibliografieîn atașament, partea de jos a paginii

Programarea probei de concurs didactic Marți, 31 ianuarie, ora 17.00, la sediul FJSC din B-dul Iuliu Maniu 1-3, Complex Leu.

Tema prelegerii publiceva fi anunțată cu 48 de ore înainte de concurs

Candidat: dr. Bogdan Oprea


Rezultatele concursurilor didactice: 

Nr.

Post, poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul concursului

Punctaj acordat de comisia de concursDepartamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

Asistent 37

 • Modă și vestimentație în comunicarea politică
 • Marketing politic
 • Proiect de cercetare în media și comunicare
 • Fundamente ale științelor sociale
 • Comunicare și schimbare socială
 • Practică
 • Mass-media, politică, societate
 • Proiectarea cercetării în resurse umane
 • Managementul reputației în afaceri

Tematică și bibliografie în atașament, partea de jos a paginii

Programarea probei de concurs didacticexamenul va avea loc în data de 02.02.2023, ora 10.00, sala 614, la sediul FJSC din B-dul Iuliu Maniu 1-3, Complex Leu

Tema prelegerii publice - va fi anunțată cu 48 de ore înainte de concurs

Candidat: dr. Gabriela Cătălina Danciu


Rezultatele concursurilor didactice: 

 

Post, poziție

Poziție în ierarhia concursului de titularizare

 

Numele candidatului/candidatei

 

Rezultatul concursului

 

Punctaj acordat de comisia de concurs 

 

 

Asist 37 DACC

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extras din LEN 1/2011 cu modificările și completările ulterioare:

ART. 287

(1) Norma universitară cuprinde:

a) norma didactică;

b) norma de cercetare.

(2) Norma didactică poate cuprinde:

a) activităţi de predare;

b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;

d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;

e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;

f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de

învăţământ;

g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;

h) activităţi de evaluare;

i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în

cadrul sistemului de credite transferabile;

j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână.


2. Conținutul dosarului de concurs:

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ - AICI

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI - AICI

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR - AICI

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR - AICI

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:


Depunerea dosarului de concurs


Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarele de concurs se pot depune astfel:
 • personal la Rectoratul Universității din București, Șos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, Biroul Recrutare de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.00, vineri în intervalul orar 08.00 – 12.00;
 • prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii;
 • on-line cu semnătură electronică calificată, scanate integral, la adresa de e-mail concursuri@hr.unibuc.ro
Suplimentar documentelor prevăzute la conținutul dosarului de concurs, candidații care transmit aplicația prin e-mail trebuie să completeze și o declarație pe propria răspundere cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și originale.

În cazul dosarelor depuse on-line, originalele vor fi prezentate pentru certificarea formelor electronice în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

Informații suplimentare se pot obține:
 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.


3. Legislație aplicabilă


Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

NOU! Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea din București, adoptată în ședința Senatului din 21.07.2021 poate fi consultată AICI.

NOU! Metodologia de concurs, în formă consolidată, pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, cuprinzând modificările din 19.12.2018 și 20.05.2020, adoptată în ședința Senatului din data de 06.07.2020 poate fi consultată AICI.

ACT ADIȚIONAL NR. 2 din 20.05.2020 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 19.12.2018 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

Procedură interdepartamentală privind susținerea on-line a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar – aprobată în ședința Senatului din 15.07.2020

Procedura interdepartamentală privind susținerea on-line a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar – Revizia 1- în vigoare din 18.01.2021

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul universitar conform O.U.G. 130/2021


4. Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante va fi afișat după aprobarea din ședința Senatului Universității din București din data de 21.12.2022. Data de finalizare a înscrierilor va fi anunțată în scurt timp.


5. Tematica probelor de concurs:

Tema se publică pe site-ul facultății cu 48 de ore înainte de susținerea ei; în situații de forță majoră (pană generală de curent electric, căderea serverului, lipsa accesului la Internet etc.) care împiedică publicarea anunțului pe site-ul facultății, tema prelegerii publice se va afișa la avizierul facultății.

Tematica generală și bibliografia de concurs se regăsesc aici (link) (lector 28 Jurnalism) și aici (link) (asist 37 DACC).

6. Descrierea procedurii de concurs:

Probele de concurs se desfășoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universității din București.


Probele de concurs pe care candidații și candidatele le susțin constau în:
a)    analiza de dosar pe baza fișei de verificare, conform standardelor minimale disponibile aici:

b) susținerea unei prelegeri publice în fața comisiei de concurs, constând în conducerea unui curs sau seminar care sa nu depaseasca 45 de minute.

c) prezentarea planului de dezvoltare a carierei, care nu trebuie sa depașească 45 de minute (în fața comisiei de concurs), trebuie să reliefeze stadiul actual al dezvoltarii profesionale a candidatului/candidatei și viziunea acestuia/acesteia privind dezvoltarea continuă a carierei sale, în relație deplină cu mediul academic, piața relevantă și publicul țintă căruia i se adresează.

În situația în care pe un post se înscriu mai mulți candidați/candidate, susținerea prelegerii publice și a planului de dezvoltare a carierei se face în ordinea alfabetică a numelui acestora.