Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: dosarul de înscriere

postat 28 mai 2020, 09:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 iun. 2020, 07:11 de Webdev FJSC ]

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Depunerea dosarului  se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul www.fjsc.ro
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Eseu motivațional (online sau print)
 2. Fişă-tip de înscriere (online sau print)
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul (scanata)
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (scanata)
 5. Adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ  cu media notelor la prima limbă străină obținute în liceu (scanată)
 6. Certificatul de naştere, (în copie scanat)
 7. Adeverinţa medicală-tip (scanată), din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 8. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății
 9. C.I sau pașaport, în copie (scanata)
 10. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere.
 11. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.
 12. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul)

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Înscrierea online înseamnă o reducere de 25% a taxei de concurs.

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5,
Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.