ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - studii universitare de MASTER

postat 31 iul. 2019, 09:10 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 04:43 de Webmaster FJSC ]
Calendarul admiterii
  • 11 – 18 septembrie  2019: Înscrierea candidaților
  • Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00.
  • 19 - 20 septembrie  2019: Examen admitere master
Taxa de admitere pentru studiile universitare de master
  •  200 lei - pentru înscrierea la una sau mai multe specializări (maximum trei)
Adresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.comActe necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original și copie;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii

5.     Certificatul de naştere, în original și copie

6.     Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații ce doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm);

9.     CI sau pașaport în copie;;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

13.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Ċ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:48
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:48
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:48
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:49
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:48