ADMITERE 2018 - studii universitare de master

postat 26 feb. 2018, 06:15 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 mai 2018, 22:00 ]
***Anunțul va fi actualizat cu informații referitoare la admiterea 2018. Vă rugăm să consultați periodic site-ul FJSC.

Calendarul admiterii 2018

Sesiunea iulie 2018
6-26 iulie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
29 iulie – data limită de afișare a rezultatelor

Sesiunea septembrie 2018
3-20 septembrie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
23 septembrie – data limită de afișare a rezultatelor

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019

Pentru detalii legate de programul de master, despre tipul de specializare și despre examenul de admitere,
faceți click pe numele programului dorit.


 

Locuri buget

Locuri taxă

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice - IF

19

31

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IF

19

31

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IFR

-

50 de locuri (taxă)

Jurnalism politic - IF

19

31

Jurnalism tematic - IF

19

31

Jurnalism tematic - IFR

-

50 de locuri (taxă)

Managementul instituțiilor mass-media - IF

19

31

Médias, développement, société (en français) - IF

10

40

Media, public communication and globalization (in English) - IF

0

50

Producție multimedia și audio-video - IF

19

31

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării - IF

0

50

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI) - IF

Vezi site-ul Facultății de Istorie


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. Proiectul (proba scrisă).
2. Media la licenţă.


Acte necesare la înscriere:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

1.      Fișă tip de înscriere;

2.      Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original și copie;

3.      Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.      Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii; (În cazul candidaților cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și în cazul altor candidați care au efectuat studiile în afara României, recunoaşterea studiilor se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN), înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/). Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.

5.      Certificatul de naştere, în original și copie

6.      Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.      Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.      Trei fotografii tip buletin de identitate;

9.      B.I. sau C.I. în copie;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

* Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
  • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
  • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
  • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
  • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
  • facilități pentru transportul în comun.