ADMITERE 2018 - studii universitare de master

postat 26 feb. 2018, 06:15 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 14 iul. 2018, 01:50 de Web Editor FJSC ]
***Anunț actualizat !***

UPDATE 2 / Perioada de înscrieri pentru Masterat va fi 6-18 iulie 2018, în sala 613.

UPDATE / În partea de jos a paginii veți găsi lista actualizată cu documentele necesare înscrierii la Masterat, precum și alte documente utile în procesul admiterii, pe care le puteți descărca.

Adresa de e-mail la care puteți ține legătura cu noi pe perioada admiterii este: admiterefjsc2018@gmail.com


Calendarul admiterii 2018

Sesiunea iulie 2018 

6-26 iulie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
29 iulie – data limită de afișare a rezultatelor

Program de înscrieri:
6-18 iulie, zilnic între orele 9.00-14.00, sâmbătă și duminică 9.00-12.00, sala 613.

Sesiunea septembrie 2018 

3-20 septembrie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
23 septembrie – data limită de afișare a rezultatelor

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019

Pentru detalii legate de programul de master, despre tipul de specializare și despre examenul de admitere,
faceți click pe numele programului dorit.


Programul de studii

Forma de

 

învățământ

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de

 

școlarizare

 

(taxă)total

din care pt. rromi

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

cu frecvență

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

31

Comunicare și resurse umane

cu frecvență

 

19

 

31

Comunicare și resurse umane

Frecvență  redusă

 

-

 

50

Jurnalism politic

cu frecvență

19

31

Jurnalism tematic

cu frecvență

19

31

Jurnalism tematic

 Frecvență  redusă

-

50

Managementul institutiilor mass-media

cu frecvență

 

19

 

31

Mass-media, dezvoltare, societate (Medias, developpement, societe) Master strategic

cu frecvență

 

 

9

 

 

41

Productie multimedia si audio-video

cu frecvență

 

19

 

31

Master în colaborare cu

Facultatea de Istorie

cu frecvență

 

5

 

-

TOTAL

 

130

2

327


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. Proiectul (proba scrisă).
2. Media la licenţă.

Acte necesare la înscriere:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

 1. Fișă tip de înscriere;
 2. Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2018, în original și copie;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;
 4. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii
 5. Certificatul de naştere, în original și copie
 6. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 7. Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 8. Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații ce doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm);
 9. CI sau pașaport în copie;;
 10. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
 11. Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);
 12. Dosar plic alb (necompletat de către candidați);
Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

* Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
 • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
 • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
 • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
 • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
 • facilități pentru transportul în comun.

ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:20
Ċ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:19
Ċ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:19
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:20
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:20
ĉ
Web Editor FJSC,
14 iul. 2018, 01:49