ADMITERE 2017 - studii universitare de master

postat 16 mai 2017, 00:54 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2017, 07:05 ]
Programul înscrierilor: 6-18 iulie 2017
- Luni - Vineri - între orele  9.00 - 14.00
- Sâmbătă - Duminică- între orele 9.00 -12.00
Sala 616, Et. 6, complex "Leu", Corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

Probele scrise și orale – 19 - 25 iulie 2017

Fișa de înscriere Admitere Master 2017 (click pe link)

Pentru informații și detalii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa
admiteremaster2017@gmail.com

Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) organizează în iulie 2017 admitere la următoarele programe de master de doi ani, învățământ cu frecvență (IF) și învățământ cu frecvență redusă, acreditate, conform Hotărârii de Guvern 595/2015:

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018

Pentru detalii legate de programul de master, despre tipul de specializare și despre examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.

            Programul de studii

Forma de învățământ

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare (taxă)

total

din care pt. rromi

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

cu frecvență

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3

30

Comunicare și resurse umane

cu frecvență

20

30

Comunicare și resurse umane

Frecvență redusă

-

50

Jurnalism politic

cu frecvență

16

34

Jurnalism tematic

cu frecvență

16

34

Jurnalism tematic

Frecvență redusă

-

50

Managementul instituțiilor mass-media

cu frecvență

16

34

Mass-media, dezvoltare, societate Médias, développement, société (en français)

cu frecvență

15

35

Media, comunicare publică și globalizare Media, public communication and globalization (in English)

cu frecvență

15

35

Producție multimedia și audio-video

cu frecvență

17

33

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării

cu frecvență

10

40

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie (Vezi site-ul Facultății de Istorie)

cu frecvență

3

-

TOTAL

 

148

3

405


Metodologia concursului de admitere la Studii Universitare de Master

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. Proiectul (proba scrisă).
2. Media la licenţă.

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Acte necesare la înscriere:

1.      Fișă tip de înscriere;

2.      Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original și copie;

3.      Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.      Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii; (În cazul candidaților cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și în cazul altor candidați care au efectuat studiile în afara României, recunoaşterea studiilor se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN), înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/). Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.

5.      Certificatul de naştere, în original și copie

6.      Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.      Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.      Trei fotografii tip buletin de identitate;

9.      B.I. sau C.I. în copie;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

 

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este de 150 de lei.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe programe de master vor plăti o singură taxă de înscriere, în valoare de 150 de lei. În acest caz, chitanța în original va fi depusă la primul dosar de înscriere cu care se prezintă candidatul. Celelate dosare vor conține copii simple după chitanță.

Persoanele care solicită scutire de la plata taxei de admitere vor prezenta, pe lângă cererea tip, unul dintre următoarele documente:

a) certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

b) adeverință de la casa de copii (în cazul candidaților proveniți din casele de copii sau din plasament familial);

c) adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a unuia dintre susținătorii legali;

d) adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali.

Categoriile de candidați menționate anterior pot beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere o singură dată în cadrul Universității din București.

 În cazul nefolosirii taxei de înscriere la concursul de admitere, din motive obiective, aceasta poate fi restituită pe bază de cerere, cu avizul conducerii facultății, a directorului general administrativ  și cu aprobarea conducerii Universității din București. Candidații vor anexa la cerere chitanța în original.

 

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

* Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
  • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
  • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
  • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
  • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
  • facilități pentru transportul în comun.
ĉ
Webmaster FJSC,
6 iul. 2017, 00:15