ADMITERE - sesiunea septembrie 2017

postat 3 aug. 2017, 06:19 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 31 aug. 2017, 04:10 ]
Perioada de înscriere - 11-15 septembrie
10.00-14.00, sala 624 (etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3)
Probe de admitere master 19-21 septembrie

Locuri - sesiunea septembrie 2017 (click pe link)

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Acte necesare la înscriere:

1.      Fișa de înscriere Admitere Master 2017 (click pe link);

2.      Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original și copie;

3.      Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.      Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii; (În cazul candidaților cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și în cazul altor candidați care au efectuat studiile în afara României, recunoaşterea studiilor se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN), înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/). Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.

5.      Certificatul de naştere, în original și copie

6.      Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.      Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.      Trei fotografii tip buletin de identitate;

9.      B.I. sau C.I. în copie;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

 

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este de 150 de lei.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe programe de master vor plăti o singură taxă de înscriere, în valoare de 150 de lei. În acest caz, chitanța în original va fi depusă la primul dosar de înscriere cu care se prezintă candidatul. Celelate dosare vor conține copii simple după chitanță.

Persoanele care solicită scutire de la plata taxei de admitere vor prezenta, pe lângă cererea tip, unul dintre următoarele documente:

a) certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

b) adeverință de la casa de copii (în cazul candidaților proveniți din casele de copii sau din plasament familial);

c) adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a unuia dintre susținătorii legali;

d) adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali.

Categoriile de candidați menționate anterior pot beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere o singură dată în cadrul Universității din București.

 În cazul nefolosirii taxei de înscriere la concursul de admitere, din motive obiective, aceasta poate fi restituită pe bază de cerere, cu avizul conducerii facultății, a directorului general administrativ  și cu aprobarea conducerii Universității din București. Candidații vor anexa la cerere chitanța în original.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Metodologia concursului de admitere la Studii Universitare de Master

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. Proiectul (proba scrisă).
2. Media la licenţă.

Pentru informații și detalii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa admiteremaster2017@gmail.com
Ċ
Webmaster FJSC,
3 aug. 2017, 06:19