Acte necesare înscrierii la studiile universitare de master

postat 6 iul. 2020, 05:32 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 7 iul. 2020, 04:07 de Webdev FJSC ]

Calendarul înscrierilor :

  • 8-16 iulie 2020 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email admiteremaster2020@fjsc.ro.
  • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri) și între 09.00-12.00 (sâmbăta-duminică);
  • 18-23 iulie 2020 – examenele, datele se vor afișa în timp util;
  • Până la 30 iulie 2020 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de master, sesiunea iulie 2020:

Înscrierea online: 150 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 200 de lei.

 

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii se pot  înscrie la mai multe programe de master (maximum 3 programe).

La confirmarea locului candidaţii vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);

5.     Certificatul de naştere,

6.     Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm - se vor aduce la facultate în momentul confirmării locului ocupat;

9.     CI sau pașaport;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății;

13.  Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

14.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


Prezentare programe și detalii despre admitere (click pe link)

 

ĉ
Web Editor FJSC,
6 iul. 2020, 05:32