ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - studii universitare de LICENȚĂ

postat 31 iul. 2019, 09:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 04:42 de Webmaster FJSC ]
Calendarul admiterii
 • 03 – 09 septembrie  2019: înscrierea candidaților se face la sediu din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București (sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri)
 • Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00.
 • 10 septembrie  2019: Examen admitere licența

Adresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.com


Programul de studii (IF)

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare

(taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

1

1

24

Comunicare și relații publice(ID)

0

 

60

Jurnalism (ID)

0

 

34

Publicitate (IF)

1

1

0

Publicitate (ID)

0

 

23

 

Toate specializările IF

3 locuri absolvenți

mediu rural

 

 

TOTAL

5


141
Taxa de admitere pentru studiile universitare de licență
 • 200 lei pentru înscrierea la o singură specializare
 • 300 lei pentru înscrierea la două specializări
 • 400 lei pentru înscrierea la trei specializări

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de licență:

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, aduc un singur dosar, dar plătesc taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere - http://bit.ly/2IXXQPj
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie;
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații care doresc să se înscrie la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm)
 7. CI sau pașaport în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti; Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați)
 11. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.
Ċ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43
Ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43
Ċ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:44
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43
ĉ
Webmaster FJSC,
5 aug. 2019, 07:43