Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: detalii despre eseul motivațional

postat 21 mai 2020, 12:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 6 iul. 2020, 13:19 de Webdev FJSC ]
În ce constă examenul de admitere?

Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:

40%+20%+20%+20%, astfel:
40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.
20% - media generală a examenului de bacalaureat.
20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat
20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.

Când mă înscriu?
Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.


Cum mă înscriu?
Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul FJSC.
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.


Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?
Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.


Cum se efectuează departajare în cazul notelor finale egale?
Departajarea se realizează după următoarele criterii de departajare în această ordine:
 1. nota media generală de la examenul de Bacalaureat,
 2. nota Bacalaureat la probă scrisă Limba română,
 3. media generală a notelor la prima limbă străină din anii de studii din liceu.

STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL
 • Maximum o pagină A4, în format PDF.
 • Font: Times New Roman, mărime 12 pt., spațiere 1 rând.
 • Folosiți diacritice.
Despre ce scriu în eseul motivațional în funcție de specializarea aleasă?

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Comunicare și Relații Publice. Descrieți apoi pe scurt o activitate extra curriculară (ex: voluntariat, participare la concursuri etc.) care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Comunicare și Relații Publice.

JURNALISM
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Jurnalism. Povestiți apoi pe scurt o întâmplare care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Jurnalism.

PUBLICITATE
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Publicitate. Alegeți apoi o reclamă care v-a impresionat și explicați motivele pentru care o considerați relevantă pentru dumneavoastră (oferiți două motive).


TAXA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei
Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/ 3 specializări - 400 de lei

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Eseu motivațional (online sau print)
 2. Fişă-tip de înscriere (online sau print)
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul (scanata) plus foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (scanata)
 5. Foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII  cu media notelor la prima limbă străină obținute în liceu (scanată)
 6. Certificatul de naştere, (în copie scanat)
 7. Adeverinţa medicală-tip (scanată), din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 8. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății
 9. C.I sau pașaport, în copie (scanata)
 10. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere.
 11. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.
 12. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul)

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5,
Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.