ADMITERE 2018 - studii universitare de licență

postat 26 feb. 2018, 06:00 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 mai 2018, 21:59 ]
***Anunțul va fi actualizat cu informații referitoare la admiterea 2018. Vă rugăm să consultați periodic site-ul FJSC.

Calendarul admiterii 2018

Sesiunea iulie 2018
6-26 iulie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
29 iulie – data limită de afișare a rezultatelor

Sesiunea septembrie 2018
3-20 septembrie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
23 septembrie – data limită de afișare a rezultatelor


Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) a organizat în iulie 2017 admitere la următoarele programe de licență de trei ani, acreditate sau autorizate, conform Hotărârii de Guvern 575/2015:

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018

Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.

Programul de studii

Cifra de școlarizare (buget) 2017-2018

Cifra de școlarizare (taxă) 2017-2018

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

50

1

69

Comunicare și relații publice (ID)

0

-

75

Jurnalism (IF)

50

1

69

Jurnalism (ID)

0

-

50

Publicitate (IF)

23

1

51

Publicitate (ID)

0

-

50

TOTAL

123

3

364


Locurile nedistribuite în sesiunea din iulie 2017 au fost scoase la concurs, din nou, în sesiunea din septembrie 2017.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


FJSC oferă, în primele trei semestre ale facultății, o pregătire de bază pentru toți studenții în jurnalism, publicitate și relații publice – acest lucru le oferă competențe și abilități de bază pentru toate cele trei câmpuri profesionale. În următoarele trei semestre, studenții se specializează pe linia profesională aleasă, pentru a deveni:

 • jurnaliști  de radio, de televiziune, de presă scrisă (tradițională sau online), etc;
 • specialiști în relații publice (pentru a face parte din echipele de comunicare ale companiilor comerciale sau ale instituțiilor de stat, ca purtători de cuvânt, consilieri de comunicare, organizatori de evenimente etc);
 • specialiști în publicitate (creatori de reclame, de la text la strategie).

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

*Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
 • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
 • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
 • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
 • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
 • facilități pentru transportul în comun.


ÎNSCRIERE:

Candidații care au dorit să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, au adus un singur dosar, dar au plătit taxele de examen aferente examenelor multiple și au primit mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă, în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie ; 
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. B.I sau C.I  în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sumele se depun in contul Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502)
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se prezintă unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.