ADMITERE 2018 - studii universitare de licență

postat 26 feb. 2018, 06:00 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 9 iul. 2018, 01:30 de Web Editor FJSC ]
***Anunț actualizat!***

UPDATE 3CAZARE GRATUITĂ

Căminul C - Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu 1-3

Universitatea din București oferă cazare gratuită, în limita locurilor disponibile, pentru o perioadă de trei nopți în timpul examenelor de admitere licență FJSC. Un candidat / o candidată se poate caza cu un singur însoțitor și trebuie să prezinte la Căminul C (Complex Leu) o copie a cărții de identitate și legitimația de concurs. 

UPDATE 2 / Înscrierea se va face în sălile 612 și 614, sediul Complex Leu.

UPDATE În partea de jos a paginii veți găsi lista actualizată cu documentele necesare înscrierii la examenul de admitere, precum și alte documente utile în procesul admiterii, pe care le puteți descărca (formularul cu fișa de înscriere, formulare cu declarații, metodologia examenului de admitere etc.)

Adresa de e-mail unde veți putea lua legătura cu noi în perioada admiterii este: admiterefjsc2018@gmail.com


Calendarul admiterii 2018

Sesiunea iulie 2018

Program de înscrieri:
6-13 iulie, zilnic între orele 9.00-14.00, sâmbătă și duminică 9.00-12.00, sălile 612 și 614.

Datele concursului de admitere:
16 iulie - specializarea Comunicare și Relații Publice
17 iulie - specializarea Jurnalism
18 iulie - specializarea Publicitate
29 iulie – data limită de afișare a rezultatelor

Sesiunea septembrie 2018 

3-20 septembrie – înscriere; desfășurarea probelor de admitere
23 septembrie – data limită de afișare a rezultatelor


Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019
Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit

Programul de studii (IF)

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare

(taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

45

1

80

Comunicare și relații publice(ID)

0

 

75

Jurnalism (IF)

45

1

80

Jurnalism (ID)

0

 

75

Publicitate (IF)

23

1

50

Publicitate (ID)

0

 

50

 

Toate specializările IF

4 locuri absolvenți

mediu rural

 

 

TOTAL

120

3

410Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


FJSC oferă, în primele trei semestre ale facultății, o pregătire de bază pentru toți studenții în jurnalism, publicitate și relații publice – acest lucru le oferă competențe și abilități de bază pentru toate cele trei câmpuri profesionale. În următoarele trei semestre, studenții se specializează pe linia profesională aleasă, pentru a deveni:

 • jurnaliști  de radio, de televiziune, de presă scrisă (tradițională sau online), etc;
 • specialiști în relații publice (pentru a face parte din echipele de comunicare ale companiilor comerciale sau ale instituțiilor de stat, ca purtători de cuvânt, consilieri de comunicare, organizatori de evenimente etc);
 • specialiști în publicitate (creatori de reclame, de la text la strategie).

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

*Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
 • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
 • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
 • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
 • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
 • facilități pentru transportul în comun.


ÎNSCRIERE:

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, aduc un singur dosar, dar plătesc taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie;
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații care doresc să se înscrie la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm)
 7. CI sau pașaport în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti; Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați)
 11. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.
Ċ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06
Ċ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06
ĉ
Webdev FJSC,
30 iun. 2018, 14:06