Acte necesare înscrierii la studiile universitare de licență

postat 7 iul. 2020, 05:05 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 7 iul. 2020, 10:50 de Webdev FJSC ]

Calendarul înscrierilor :

 • 8-14 iulie 2020 – înscrierea candidaților online 
 • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri) și între 09.00-12.00 (sâmbăta-duminică);
 • Până la 30 iulie 2020 – rezultate finale.

 

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/  3 specializări - 400 de lei

 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente (care vor fi aduse în variantă print sau original numai în cazul înscrierii la sediul facultății. Pentru înscrierea online vor fi încărcate copii digitale ale acestora)

 1. Fişa de înscriere-tip
 2. Eseu motivațional
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 5. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu);
 6. Certificatul de naştere;
 7. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul);
 8. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 9. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății;
 10. C.I sau pașaport;
 11. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 12. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 13. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 14. Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - doar în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

ĉ
Web Editor FJSC,
7 iul. 2020, 05:05